Innehåll på sidan

Konkurrensverket välkomnar regeringens åtgärder för förbättrad konkurrens

Konkurrensverket får ökade resurser för att skärpa och stärka arbetet med att främja konkurrensen. Det framgick av en presskonferens med finansminister Elisabeth Svantesson under fredagen. Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten välkomnar beskedet.

– Jag välkomnar regeringens besked att stärka förutsättningarna för Konkurrensverket att bedriva en effektiv tillsyn. Det ger oss möjlighet att intensifiera vårt arbete med frågor som rör konkurrenssituationen på bland annat livsmedelsmarknaden och andra inflationsdrivande marknader. Med ökade resurser kan vi nu säkerställa att arbetet kan bedrivas med full kraft och samtidigt upprätthålla en effektiv tillsyn även på andra områden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Enligt regeringens besked kommer Konkurrensverkets verksamhet att under innevarande år få ett tillskott på 10 miljoner kronor i den kommande vårbudgeten. Syftet är att myndigheten ska kunna stärka tillsynsarbetet och arbetet med att utreda och analysera konkurrenssituationen på marknader som exempelvis präglas av hög koncentration. Vidare kommer Konkurrensverket att få 1 miljon kronor för att analysera konkurrenssituationen och prisutvecklingen i förhållande till kostnader inom branscher där bristande konkurrens kan tänkas vara en orsak till ökade priser.

Konkurrensverkets uppdrag är att verka för väl fungerande marknader. Det sker genom den tillsynsverksamhet som myndigheten bedriver och genom det utredningsarbete som Konkurrensverket genomför med syfte att utveckla och sprida ny kunskap om hur marknader fungerar. Med stöd av den kunskapen kan Konkurrensverket påtala behovet av och föreslå förändringar som främjar konkurrensen.

Förutom arbetet med tillsynsutredningar har Konkurrensverket sedan hösten 2022 en strategisk satsning som syftar till att belysa betydelsen av konkurrens i kristider, bland annat inom sektorer såsom livsmedel, finans och drivmedel. Den strategiska satsningen omfattar en bred genomlysning av hur livsmedelsbranschen fungerar. Undersökningen sker med utgångspunkt i de kraftiga prishöjningarna på livsmedel och lönsamhetens utveckling, exempelvis i grossistledet. Slutsatser av detta arbete kommer att publiceras efterhand.

– Det är alltid viktigt med god konkurrens för att säkerställa väl fungerande marknader, inte minst i kristider och tider med hög inflation. Här är regeringens besked om ökade resurser till Konkurrensverket ett viktigt stöd i arbetet, säger Rikard Jermsten.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-03-24

Pressmeddelande24 mars 2023