Innehåll på sidan

Konkurrensverket är positiv till en statlig e-legitimation

Konkurrensverket välkomnar förslaget att införa en statlig e-legitimation. Det bidrar till att fler kan få tillgång till en e-legitimation och ger förbättrade möjligheter för nya utställare av identitetsintyg att etablera sig på marknaden.

Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över utredningen En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61).

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur staten kan utfärda en e-legitimation på högsta tillitsnivå. Syftet med att införa en statlig e-legitimation är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier som begås med hjälp av e-legitimationer, och underlätta för så många som möjligt att kunna få tillgång till en e-legitimation.

Konkurrensverket är positiv till att en statlig e-legitimation införs och att syftet är att den ska vara ett komplement, inte en konkurrent, till de kommersiella alternativ som finns på marknaden.

Konkurrensverket delar utredningens uppfattning att en statlig e-legitimation kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för en ökad konkurrens på e-legitimationsområdet. En statlig e-legitimation kan minska tröskeln för nya aktörer att ta sig in på marknaden för e-legitimationstjänster mot såväl den offentliga som den privata sektorn om den statliga e-legitimationen kan användas för att kontrollera individers identitet när andra e-legitimationer utfärdas, så kallad id-växling.

Här vill Konkurrensverket framhålla att det behövs ett förtydligande av den statliga aktörens ramar, hur den statliga utfärdaren av e-legitimation kan och får agera. Ett konkret exempel är om en aktör inom den privata sektorn ber om tillgång till den statliga tjänsten för identifiering som kommer att tillhandahållas mot den offentliga sektorn.

Som Konkurrensverket tidigare har framhållit i remissvar till Betalningsutredningen kan det vara svårt för alternativa lösningar för e-legitimation att etablera sig om det inte finns någon skyldighet inom den privata sektorn att hantera alternativ till redan etablerade BankID. Konkurrensverket anser därför att det är av stor vikt att det utreds om det bör ställas krav på att vissa e-legitimationer accepteras inom hela eller delar av den privata sektorn.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Nyhet1 februari 2024