Innehåll på sidan

Inga invändningar mot att samarbetsformen för en nationell telesamverkansgrupp regleras

Konkurrensverket välkomnar förslag om nationell samverkansgrupp och framhåller vikten av att värna om konkurrensen och säkerställa att inte mer information utbyts än vad som är nödvändigt ur beredskapssynpunkt. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över promemorian En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap.

I promemorian föreslås att Post- och telestyrelsen (PTS), Affärsverket svenska kraftnät, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket ska ingå i en nationell telesamverkansgrupp, där PTS även ska få ålägga andra aktörer att ingå.

Den nationella telesamverkansgruppen ska ha till uppgift att delta i den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer under höjd beredskap och i planering och samordning av åtgärder inför och vid fredstida krissituationer. Samverkansgruppen ska även i anslutning fredstida krissituationer eller höjd beredskap stödja arbetet för att återställa infrastrukturen för el.

I promemorian poängteras att det informationsutbyte som sker mellan deltagarna i gruppen inte får motverka, begränsa eller snedvrida konkurrensen på området och tystnadsplikt införs för de individer som deltar i gruppens arbete.

Konkurrensverket välkomnar att vikten av att värna om konkurrensen inom ramen för beredskapsarbetet betonas i promemorian. PTS, som både är reglerings- och tillsynsmyndighet måste därför säkerställa att informationsdelningen inte får konkurrensbegränsande effekter.

Konkurrensverket har inga invändningar mot att samarbetsformerna för beredskap vid fredstida kriser regleras, men betonar vikten för konkurrensen av att PTS säkerställer att inte mer information utbyts än vad som är nödvändigt ur beredskapssynpunkt.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-09-01

Nyhet1 september 2023