Innehåll på sidan

Ställningstagande om ändringar av otillåtet direktupphandlade avtal

En upphandlande myndighet kan inte använda ändringsbestämmelserna i LOU för att ändra avtal som är otillåtet direktupphandlade. Det framgår av Konkurrensverkets nya ställningstagande.

I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns bestämmelser om ändring av avtal som omfattas av LOU:s tillämpningsområde. Ändringsbestämmelserna utgör en form av undantag från huvudregeln att upphandlingar ska annonseras. Bestämmelserna möjliggör viss flexibilitet under löptiden av upphandlingspliktiga avtal.

Konkurrensverket har uppmärksammat att det finns en osäkerhet kring om ändringsbestämmelserna i LOU även kan tillämpas för att ändra avtal som ingåtts genom otillåten direktupphandling.

Enligt Konkurrensverkets bedömning följer det redan av LOU:s, och det bakomliggande direktivets, ordalydelse och systematik att ändringsbestämmelserna i LOU är avsedda att tillämpas vid ändring av avtal som ingåtts efter genomförandet av en upphandling i enlighet med LOU. Ändringsbestämmelsernas kan inte tillämpas för att genomföra ändringar av otillåtet direktupphandlade avtal.

En upphandlande myndighet som med hänvisning till någon av ändringsbestämmelserna genomför en ändring av ett otillåtet direktupphandlat avtal riskerar därmed att genomföra ytterligare en otillåten direktupphandling.

Dokument och länkar

Konkurrensverkets ställningstaganden innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor. Syftet med ett ställningstagande kan till exempel vara att ge klargöranden i hur vi bedömer en viss fråga där lagregler och rättspraxis inte ger uttömmande vägledning. Ställningstagandena beslutas av generaldirektören och är styrande för Konkurrensverkets verksamhet. Ställningstagandena är inte bindande för till exempel domstolar och ska vara vägledande för allmänheten.

Senast uppdaterad: 2023-11-09

Nyhet9 november 2023