Innehåll på sidan

Region Stockholm gjorde otillåtet köp av bemanningstjänster

Region Stockholm ska betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling av bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård. Det anser Konkurrensverket som därmed yrkar på högsta möjliga avgift för överträdelsen.

Under våren 2020, vid pandemins inledning, genomförde Region Stockholm en direktupphandling av ramavtal om bemanningstjänster. Upphandlingen genomfördes på grund av synnerlig brådska då det tidigare upphandlade ramavtalet var på väg att löpa ut.

En ny upphandling annonserades som Regionen avbröt under hösten 2021 för att i stället direktupphandla ramavtal om bemanningstjänster till ett värde av 800 miljoner kronor. Ramavtalet tecknades i slutet av förra året och löpte inledningsvis från januari till juni 2022, men förlängdes i ett senare skede till sista december i år. Ramavtalet annonserades inte enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och utgör därför en otillåten direktupphandling, enligt Konkurrensverket.

Regionen motiverar bland annat direktupphandlingen med att den då pågående pandemin ledde till ett mycket stort behov av vårdpersonal och att tillgång till bemanningstjänster var verksamhetskritiskt. Tjänsterna kunde därför direktupphandlas med stöd av upphandlingsreglernas undantag för synnerlig brådska och synnerliga skäl, enligt Regionen.

Konkurrensverket anser att Regionen hade försatt sig i en brådskande situation på grund av sitt eget agerande. Att ett tidigare ramavtal om bemanningstjänster var på väg att löpa ut var en känd omständighet. Beslutet att avbryta den annonserade upphandlingen ledde till brådskan att direktupphandla de aktuella tjänsterna. När beslutet om direktupphandlingen av bemanningstjänster fattades var det dessutom i ett så sent skede av pandemin att den inte längre kunde betraktas som en oförutsedd händelse. Någon synnerlig brådska rådde därmed inte längre.

– Att pandemin förorsakade oväntade påfrestningar i många organisationer är förståeligt, men det finns en bortre gräns för vad som kan anses utgöra en oförutsedd händelse och därmed ligga till grund för synnerlig brådska i upphandlingslagstiftningens mening, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar på 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling. Region Stockholm har vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till otillåtna direktupphandlingar vilket har påverkat avgiftens storlek. Eftersom 10 miljoner kronor är högsta möjliga upphandlingsskadeavgift är Konkurrensverket förhindrad att ansöka om ett högre belopp.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Anna Görgård, processråd, 08-700 16 67,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-11-29

Pressmeddelande29 november 2022