Innehåll på sidan

Positivt att Konkurrensverkets tillsynsbeslut är överklagbara

– Vi har under processen ställt oss positiva både till att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva frågan och till att Konkurrensverkets tillsynsbeslut ska gå att överklaga. Att våra bedömningar kan bli föremål för domstolsprövning är betydelsefullt. Vi är därför nöjda med Högsta förvaltningsdomstolens besked.

Det framhåller Konkurrensverkets chefsjurist Marie Östman med anledning av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 28 februari.

Bakgrunden till Högsta förvaltningsdomstolens dom är de tillsynsbeslut som Konkurrensverket fattade under 2022 avseende de direktupphandlingar av avfallstjänster som 14 kommuner i södra Sverige gjorde från det gemensamt ägda avfallsbolaget Sysav. Kommunerna direktupphandlade tjänster med hänvisning till undantaget för intern upphandling i lagen om offentlig upphandling (LOU). Konkurrensverket ansåg att en alltför stor del av Sysavs verksamhet riktas mot andra än ägarkommunerna och att undantaget för intern upphandling inte var tillämpligt. I tillsynsbeslut riktade därför Konkurrensverket kritik mot kommunerna för att ha genomfört en otillåten direktupphandling. I beslutet framhöll Konkurrensverket också att kommunerna, i den mån det inte redan skett, förutsätts vidta åtgärder för att säkerställa att anskaffningarna från Sysav sker i enlighet med LOU.

De 14 kommunerna överklagade Konkurrensverkets tillsynsbeslut till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet efter en prövning i sak. Kommunerna överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten ansåg att Konkurrensverkets beslut inte var överklagbara. Enligt kammarrätten borde förvaltningsrätten därför inte ha prövat frågan. Kommunerna överklagade då kammarrättens dom avseende frågan om tillsynsbeslutens överklagbarhet till Högsta förvaltningsdomstolen. Men enligt den dom som Högsta förvaltningsdomstolen nyligen meddelade är Konkurrensverkets tillsynsbeslut alltså överklagbara.

– Tillsynsbeslut är ett viktigt verktyg i Konkurrensverkets arbete med att ge vägledning om upphandlingsreglernas innebörd, både i det enskilda fallet och generellt. Genom tillsynsbesluten kan vi utveckla praxis och ge vägledning vid sidan av upphandlingsskadeavgifts­ärenden. De är alltså ett viktigt bidrag till en god regelefterlevnad på området. Dessutom kan de få betydelse för hur sanktionen bestäms i kommande fall, exempelvis om en upphandlande myndighet gör sig skyldig till upprepade otillåtna direktupphandlingar.

– Under de senaste åren har vi sett exempel på skiftande bedömningar i olika domstolsprocesser och i olika instanser när det gäller frågan om överklagbarhet. Det är därför bra att Högsta förvaltningsdomstolen valde att pröva frågan och att domstolen även delar vår bedömning att besluten är överklagbara, säger Marie Östman.

­Konkurrensverkets tillsynsbeslut på upphandlingsområdet omfattar framför allt överträdelser av upphandlingsreglerna där upphandlings­skadeavgift inte är en möjlig sanktion, exempelvis på grund av att överträdelsen saknar sanktions­möjlighet i lagstiftningen eller att tiden att besluta om upphandlings­skade­avgift har löpt ut. Tillsynsbeslut kan också bli aktuellt när Konkurrensverket vill ge särskilt fokus till en viss fråga för att minska risken för att den som beslutet gäller upprepar misstaget eller att andra gör samma misstag.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-03-08

Artikel8 mars 2024