Innehåll på sidan

Viktigt sätta fokus på upphandlande myndigheters informationsansvar

Konkurrensverket har avslutat sin granskning av upphandlande myndigheters informationsansvar enligt lagen om valfrihetssystem. Syftet med granskningen är bland annat att sprida kunskap om myndigheters skyldighet att informera om de leverantörer som ingår i valfrihetssystemet.

Mahshid Sepahvand har varit projektledare för arbetet med att granska myndigheters informationsansvar enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Granskningen inleddes i mars då Konkurrensverket öppnade 14 ärenden fördelade på 11 kommuner och tre regioner.

Vad resulterade granskningen i?

Granskningen ledde till att Konkurrensverket nu riktar kritik mot tio upphandlande myndigheter för att de brister i sitt informationsansvar. De tio myndigheterna utgörs av tre regioner och sju kommuner. Vad gäller de fyra övriga kommunerna prioriterades två ärenden bort redan inledningsvis och två avslutades efter närmare granskning utan kritik.

Enligt LOV ska myndighetens information om leverantörerna i valfrihetssystemet vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. De brister vi har sett i vår granskning ser ut på olika sätt. I vissa fall handlar det till exempel om att kraven på saklighet och jämförbarhet inte säkerställts, eller att informationen inte är lättillgänglig i den omfattning som LOV kräver.

Varför valde ni att granska just informationsansvaret i LOV?

Att enskilda får en fullgod information om sina valmöjligheter är en grundförutsättning för ett välfungerande valfrihetssystem. I den uppföljning som vi gjorde av vårt tillsynsansvar över lagen om valfrihetssystem, och som vi publicerade i vår tillsynsrapport 2021, såg vi att just upphandlande myndigheters informationsansvar var en av de frågor som återkommande kom in till Konkurrensverket.

I vår omvärldsbevakning kunde vi också notera att det ser väldigt olika ut i fråga om hur myndigheter informerar på sina webbplatser och hur mycket. Vi såg till exempel att det fanns fall där myndigheten knappt lämnade någon information alls.

Det här sammantaget gjorde att vi inledde granskningen av informationsansvaret.

Vad vill ni uppnå med granskningen?

Vi vill framför allt verka för att tillämpningen av lagen blir korrekt och enhetlig, men vi vill också sprida kunskap om myndigheternas skyldighet att informera.

Vad händer nu?

Vi kommer nu sammanställa de erfarenheter vi har fått genom granskningen i en kortare analys som vi räknar med att publicera på Konkurrensverkets webbplats inom ett par månader.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-11-02

Artikel2 november 2022