Innehåll på sidan

Grandvisions förvärv av Smarteyes kan genomföras

Konkurrensverket har genomfört en fördjupad undersökning av Grandvisions förvärv av Smarteyes. Fristen för prövningen av förvärvet förlängdes med 30 dagar efter miss från företaget att inkomma med väsentligt underlag.

Den 10 februari anmälde Grandvision förvärv av ensam kontroll över Smarteyes till Konkurrensverket. Båda företagen är verksamma inom optisk detaljhandel i Sverige. Grandvisions moderbolag Essilor Luxottica är i Sverige verksamt genom grossistförsäljning av optiska produkter till detaljhandeln, såsom glasögonglas, bågar och solglasögon. Bland annat äger Essilor Luxottica varumärkena Ray-Ban och Oakley.

Den 17 mars 2022 fattade Konkurrensverket beslut om att inleda en särskild undersökning av förvärvet. Under den särskilda undersökningen framkom att viss grossistförsäljning avseende optiska produkter inte redovisats i vare sig anmälan eller inkomna handlingar från det anmälande företaget. Detta ledde till att två nya vertikalt berörda marknader framkom och att anmälan behövde kompletteras med ytterligare uppgifter. Den 28 april 2022 fattade Konkurrensverket därför, i samtycke med Grandvision och Smarteyes, beslut om att förlänga fristen för prövningen med 30 dagar.

Konkurrensverket konstaterar att Grandvisions förvärv av Smarteyes i detaljistledet inte medför några påtagligt negativa horisontella effekter på konkurrensen. Konkurrensverket har samtidigt undersökt om förvärvet kan medföra att Essilor Luxottica/Grandvision efter koncentrationen kan komma att avskärma konkurrenter i detaljistledet från viktiga insatsprodukter, som till exempel solglasögon av märket Ray-Ban. Eller om leverantörer till Smarteyes kan komma att avskärmas från kundmarknaden genom att Smart Eyes riktar om sina inköp till Essilor Luxottica.

Konkurrensverkets utredning ger dock inte stöd för att koncentrationen ger upphov till vertikala effekter som påtagligt hämmar förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Förvärvet ska därmed lämnas utan åtgärd.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-06-28

Nyhet28 juni 2022