Innehåll på sidan

Lokalt, globalt eller mitt emellan – LOH:s påverkan på de lokala dagligvaruinköpen

Sedan lagen om otillbörliga handelsmetoder (LOH) trädde i kraft förra året har Konkurrensverket fått indikationer från flera marknadsaktörer om att lagen påverkar de lokala inköpen på ett negativt sätt. Under sommaren har Konkurrensverkets enhet för otillbörliga handelsmetoder därför genomfört en mindre marknadsstudie för att undersöka om och hur LOH har påverkat de lokala butikerna i dagligvaruhandeln runt om i landet.

I flera av Konkurrensverkets kontakter med marknadsaktörer och i remissvar på genomförandeutredningen har det förts fram att en förväntad effekt av LOH är att lokala butiker inte kommer att våga köpa livsmedelsprodukter från mindre lokala leverantörer. Skälen till detta kan till exempel vara att butiksinnehavaren är rädd att göra fel eller att det blir en för stor administrativ börda. Det kan i sin tur påverka konkurrenskraften i den svenska livsmedelskedjan negativt. För att få mer information om detta genomförde Konkurrensverket därför en marknadsstudie för att närmare undersöka LOH:s effekt på de lokala inköpen. Ett 30-tal slumpmässigt utvalda lokala livsmedelsbutiker kontaktades, där 15 av butikerna valde att delta i undersökningen. Genom undersökningen har Konkurrensverket fått ett hum om i vilken utsträckning deras inköp av lokalt producerade livsmedel påverkats av LOH eller inte.

Kännedom om lagen finns – men mer vägledning behövs

Samtliga som svarade på undersökningen kände till lagen, men ett flertal uppfattade lagen som krånglig och efterfrågade praktisk vägledning om hur lagen ska tolkas och tillämpas. Att det finns kännedom om lagen är positivt. Samtidigt arbetar vi på Konkurrensverket för att informationsspridningen kring lagen ständigt ska förbättras och att fler ska få förståelse för hur lagen kan påverka i den egna verksamheten. Det blev tydligt att detta arbete är fortsatt viktigt.

Lokala inköp sker hos i så gott som alla respondenternas butiker. Ungefär en tredjedel av de tillfrågade uppgav att de endast har ett fåtal lokala leverantörer. Övriga svarade att de hade flera lokala leverantörer, eller uppgav inte antalet. Det är positivt att butikerna fortsätter att handla av sina lokala leverantörer och att de flesta inte avskräcks av ny lagstiftning.

Majoriteten upplever att lagen inte har haft någon större påverkan på hur stor del av inköpen som sker lokalt. Av de fåtal som svarade att lagen har påverkat deras inköp svarade två att de lokala inköpen har ökat efter det att lagen trätt i kraft, medan endast en angav att de minskat sina lokala inköp till följd av att lagen är krånglig och att det finns för lite vägledning.

Marginell påverkan på lokala inköp

Det är svårt att dra några större slutsatser av lagens framtida effekt på lokala inköp i ett så här tidigt skede och utifrån att en sådan liten andel livsmedelsbutiker tillfrågats. Det finns dock vissa indikationer på att lagen inte påverkat lokala inköp i någon större omfattning, åtminstone inte bland de butiker som tillfrågades. En förklaring till detta kan vara att lokalt producerade livsmedelsprodukter är ett viktigt erbjudande till konsumenterna.

Senast uppdaterad: 2022-08-23

Artikel23 augusti 2022