Innehåll på sidan

Lagrådsremiss med förslag om en effektivare upphandlingstillsyn

Regeringen föreslår i dag i en lagrådsremiss att Konkurrensverket som första instans ska få besluta om upphandlingsskadeavgift. Taket för upphandlingsskadeavgift föreslås höjas till 20 miljoner kronor och tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift förlängas till två år. Syftet är en effektivare upphandlingstillsyn.

I lagrådsremissen föreslås att Konkurrensverket ska få utökade befogenheter som tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen. Enligt den nuvarande ordningen ansöker Konkurrensverket hos förvaltningsrätten om att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift. Enligt förslaget i lagrådsremissen ska Konkurrensverket få fatta beslut om upphandlingsskadeavgift som första instans.

I lagrådsremissen föreslås också att en upphandlingsskadeavgift ska kunna uppgå till högst 20 miljoner kronor. I dag är taket på avgiften högst 10 miljoner kronor. Samtidigt föreslås att dagens ettåriga preskriptionsfrist förlängs och att tidsfristen för att fatta beslut om upphandlingsskadeavgift förlängs till två år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Ta del av lagrådsremissen

Senast uppdaterad: 2023-05-25

Nyhet25 maj 2023