Innehåll på sidan

Alltför ingripande förslag om ägarbegränsningar av apotek

Förslaget att begränsa möjligheten för vissa aktörer att bedriva öppenvårdsapotek är mycket ingripande och oproportionerligt eftersom utredningen inte redovisar några tecken på att gällande regelverk är bristfälligt. Utredningen har inte heller haft i uppdrag att överväga andra, mindre ingripande åtgärder.

Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över betänkandet Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek.

Utredningen föreslår att möjligheten för vissa aktörer att äga och bedriva öppenvårdsapotek bör begränsas i syfte att bland annat minska överförskrivningar av läkemedel. Konkurrensverket konstaterar att nuvarande regelverk om handel med läkemedel begränsar läkemedelsföretagens möjlighet att äga apotek. Reglerna hindrar även ägare av apotek att tillverka eller inneha godkännande av försäljning av läkemedel. Det finns därmed redan regler som syftar till att begränsa möjligheterna för privata vårdföretag att påverka förskrivning av ett visst läkemedel.

Konkurrensverket anser att utredningens förslag är mycket ingripande, samtidigt som utredningen inte har redovisat några tecken på att det nuvarande regelverket har inneburit att problem verkligen har uppstått. Konkurrensverket anser därför att förslaget inte kan anses vara proportionerligt, särskilt inte eftersom utredningen inte har haft i uppdrag att överväga andra, mindre ingripande åtgärder.

Konkurrensverket bedömer också att utredningens förslag om sekretessbrytande bestämmelser bör förbättra möjligheterna att upptäcka och ingripa mot eventuella tecken på överförskrivning eller andra problem. Mot denna bakgrund bör förslaget att begränsa möjligheterna till samägande inte läggas till grund för lagstiftning.

Utredningen föreslår att det bör införas en sekretessbrytande bestämmelse för att kunna förbättra tillsynsarbetet avseende öppenvårdsapoteken. Konkurrensverket tillstyrker förslaget och anser att genom en sekretessbrytande bestämmelse kan myndigheterna bland annat förebygga eventuella risker vid ett samägande.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-11-02

Nyhet2 november 2022