Innehåll på sidan

Konkurrensverket tillstyrker förslag om att upphäva lagar om ersättning för läkarvård och fysioterapi

Konkurrensverket tillstyrker förslaget om att avskaffa lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF. Det framgår av yttrandet över promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, som Konkurrensverket i dagarna har lämnat in till regeringen.

I remissvaret kommenterar Konkurrensverket utredningens förslag på hur småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet kan anslutas till offentligt finansierad öppen vård på ett sätt som skapar långsiktighet och bättre förutsättningar för tillgång till en jämlik vård i hela landet.

Enligt promemorian syftar förslagen till att stimulera mindre hälso- och sjukvårdsaktörers etablering i glesbygd samt skapa förutsättningar för att kunna upphäva lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF.

Konkurrensverket har också tidigare konstaterat att systemet med den nationella taxan leder till att vissa privata aktörer har rätt till offentlig finansiering utan konkurrensutsättning, och menar att det därför är välkommet att dessa system upphör. (Se Konkurrensverkets tidigare yttrande över betänkandet God och nära vård, SOU 2020:19).

I remissvaret avstyrker Konkurrensverket förslaget att alla upphandlande myndigheter ska ta fram riktlinjer för hur mindre företags möjligheter att delta i upphandlingar ska beaktas vid upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster. Konkurrensverket avstyrker också förslaget att Konkurrensverket ska ta fram vägledning på området. Om sådana krav ändå ska införas anser Konkurrensverket att reglerna bör utformas på samma sätt som de nuvarande reglerna om krav på riktlinjer för direktupphandlingar.

Av yttrandet framgår även att istället för att införa ett statsbidrag för vårdgivare som etablerar sig i glest befolkade områden, så förordar Konkurrensverket att regionerna utnyttjar möjligheterna att utforma ersättningssystemen vid upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, och inrättandet av valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem, LOV för att få vårdgivare att etablera sig i glest befolkade områden.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-11-06

Nyhet6 november 2023