Innehåll på sidan

Konsultavtal var otillåten direktupphandling

Uddevalla kommun direktupphandlade ett konsultavtal inom ramen för en förstudie vars syfte var att utreda förutsättningarna för att bygga ett nytt stadshus. Avtalet är ett av flera som upphandlades för att genomföra förstudien. Enligt Konkurrensverket ingår avtalen i en och samma upphandling, vars värde överstiger den tillåtna direktupphandlingsgränsen. Det aktuella avtalet skulle därför ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

Den 12 juli 2021 direktupphandlade Uddevalla kommun ett avtal som avsåg en totalkostnadskalkyl och en klimatpåverkanskalkyl. Avtalet var ett av åtta avtal som ingick i arbetet med att genomföra en förstudie inför ett eventuellt uppförande av ett nytt stadshus. Det aktuella avtalet uppgick i sig till ett värde av 170 000 kronor medan det samlade värdet av de avtal som ingick i förstudien uppgick till cirka 2,8 miljoner kronor.

Konkurrensverket konstaterar att förstudien består av flera delar som inte har någon fristående funktion utanför förstudien och som alla krävs för att förstudien ska vara fullständig. Enligt Konkurrensverket utgör de olika avtal som kommunen har ingått för att genomföra förstudien därför delar av samma upphandling. Då värdet på upphandlingen överstiger den tillåtna direktupphandlingsgränsen skulle det aktuella avtalet därför ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkar att Uddevalla kommun ska betala 50 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-06-22

Nyhet22 juni 2022