Innehåll på sidan

Konkurrensverket bötfäller företag i saneringsbranschen

Två företag i saneringsbranschen bröt mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete när de delade upp tjänster på marknaden mellan sig. Syftet var att undvika att konkurrera med varandra. Konkurrensverket har beslutat att det ena företaget ska betala cirka 1,2 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket och får därför eftergift från konkurrensskadeavgift, det vill säga att det slipper betala.

De två företagen Sanerings Companiet i Malmö AB och Sopkärlstvätt i Malmö AB slöt under 2014 ett avtal om att inte konkurrera med varandras verksamheter. Det innebar att företagen delade upp marknaderna för sanerings- och rengöringstjänster och för tvätt av sopkärl mellan sig.

Avtalet, som löpte till 2019, innebar att företagen inte fick utföra tjänster som enligt överenskommelsen tillhörde det andra företagets verksamhetsområde. Företagens uppdelning av tjänsterna gällde vid såväl privata affärskontakter som vid offentlig upphandling.

– När företag delar upp marknaden mellan sig för att begränsa konkurrensen gör de sig skyldiga till en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna som kan ge kännbara sanktionsavgifter. Genom att begränsa konkurrensen får kunderna färre utförare att välja på och ett minskat utbud leder typiskt sett till högre priser, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Under 2020 anmälde Sanerings Companiet överträdelsen till Konkurrensverket. Företaget får därför eftergift från konkurrensskadeavgift, vilket innebär att det slipper betala. För att ett företag ska få eftergift krävs att det är först med att anmäla överträdelsen och att anmälan innehåller uppgifter som gör att Konkurrensverket kan ingripa. Företaget måste också samarbeta med Konkurrensverket under utredningen.

– Eftergiftsprogrammet är ett mycket viktigt inslag i vår tillsynsverksamhet. Att företag vänder sig till Konkurrensverket för att informera om ett otillåtet samarbete som de har deltagit i är mycket betydelsefullt för oss och kan för företagets del innebära att det helt eller delvis slipper att betala konkurrensskadeavgift, säger Rikard Jermsten.

Enligt Konkurrensverkets beslut ska Sopkärlstvätt i Malmö AB betala 1 219 000 kronor i konkurrensskadeavgift medan Sanerings Companiet i Malmö AB beviljas eftergift från konkurrensskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Lucas Cyrén, föredragande jurist och projektledare, 08-700 15 17,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-12-01

Pressmeddelande1 december 2022