Innehåll på sidan

Konkurrensverket yttrar sig över förslag om ekobonus för fler transportslag

Konkurrensverket anser att det kan vara positivt att stödsystemet för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart, så kallad ekobonus, utvidgas till fler transportslag ifall det ska bestå. En effektiv konkurrens främjas om bestående externa miljökostnader räknas in i samtliga berörda marknadsaktörers kalkyler.

I yttrandet över Trafikverkets rapport Förlängd och breddad ekobonus efterlyser Konkurrensverket en konsekvensanalys för att klargöra om förslaget om ekobonus blir mer konkurrensneutralt jämfört med rådande stödsystem. Att begränsa ekobonus till ett initialt investeringsstöd skulle enligt Konkurrensverket kunna vara både effektivitetshöjande och konkurrensfrämjande.

Konkurrensverket ger sin syn på förslaget att utvidga existerande stödsystemet för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart (så kallad ekobonus), till att omfatta överflyttning av gods till fler transportslag. 

I Trafikverkets rapport föreslås att stödet ska utvidgas inte bara till järnvägsoperatörer, utan även till speditörer, hamnar och terminaler med verksamhet inom Sverige. Dessutom kan stöd ges till förberedande arbete för att utforma och utveckla transportupplägg som främjar så kallade intermodala transporter.

Konkurrensverket påpekar i yttrandet att stöd för driftkostnader påverkar företagsbeslut på marginalen och därför riskerar att snedvrida konkurrensen. Förslaget kan medföra viss snedvridning eftersom taken för driftkostnadsstöd varierar mellan trafikslag.

Konkurrensverket förordar att begränsa ekobonus till ett initialt investeringsstöd, vilket skulle kunna vara både effektivitetshöjande och konkurrensfrämjande om det möjliggör inträde av aktörer eller uppstart av verksamhet, som på grund av externa kostnader och/eller finansmarknadsfriktioner inte vore möjligt utan stödet. Enligt Konkurrensverkets mening riskerar det dessutom inte att snedvrida marknadsförhållanden, och är mer kompatibelt med kravet på framtida kommersiell bärbarhet även på kort sikt, i den mån den initiala fasta kostnaden är det främsta etableringshindret.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-07-07

Nyhet7 juli 2022