Innehåll på sidan

Konkurrensverket avstyrker förslaget om en ny hyresförvärvslag

Konkurrensverket anser att det inte framkommit tillräckliga skäl för att införa en ny hyresförvärvslag. Konkurrensverket bedömer att förslaget kommer att innebära att marknaden för hyresfastigheter kan komma att bli mindre attraktiv för investerare eftersom det kan bli svårt och tidsödande att sälja hyresfastigheter och företag som äger sådana fastigheter.

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Vem äger fastigheten" (SOU 2023:55).

I yttrandet lyfter vi fram att det inte framkommit tillräckliga skäl för att införa en ny hyresförvärvslag. Konkurrensverket bedömer att förslaget kommer att innebära att marknaden för hyresfastigheter kan komma att bli mindre attraktiv för investerare eftersom det kan bli svårt och tidsödande att sälja hyresfastigheter och företag som äger sådana fastigheter. Förslaget innebär också att kommunala bostadsföretag gynnas i förhållande till privata fastighetsbolag. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget om en ny hyresförvärvslag.

Konkurrensverket anser att kommunernas olika förutsättningar innebär att förutsättningarna för en effektiv och rättssäker granskning är svaga. Konkurrensverket anser att en eventuell förvärvsprövning bör omfatta samtliga fastighetsöverlåtelser och att granskningen bör ske på ett effektivt och likabehandlande sätt. Konkurrensverket anser därför att det vore mer ändamålsenligt om den inledande granskningen utförs av en statlig myndighet.

Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag att en ansökan om lagfart ska innehålla uppgift om förvärvarens personnummer, samordningsnummer, eller för juridiska personer organisationsnummer, och att juridiska personer måste ha anmält uppgifter om verkliga huvudmän för att lagfart ska utfärdas.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-01-29

Nyhet29 januari 2024