Innehåll på sidan

Klargöra gråzoner och öka kunskapen i fokus för kommunikationsarbetet kring LOH

De marknadsaktörer som omfattas av LOH har ett fortsatt behov av stöd, bland annat i form av klargörande av olika gråzoner i lagen. Det visar en nyligen genomförd utvärdering av effekten av den kommunikation som Konkurrensverket har genomfört under LOH:s första år. Utvärderingen visar också att kännedomen om lagen och hur den påverkar såväl köpare som leverantörer är fortsatt låg.

Under sommaren och hösten genomförde Konkurrensverket en enkätundersökning och djupintervjuer med aktörer i branschen för att få en bättre bild av effekten av vårt kommunikationsarbete om otillbörliga handelsmetoder. Syftet var att få en överblick av dels vilken information som saknas och på vilka sätt man helst tar del av information, dels kännedomen om lagen om otillbörliga handelsmetoder (LOH) och vårt uppdrag.

Gråzoner behöver klargöras

Av enkäten och intervjuerna framgick att Konkurrensverket behöver klargöra de gråzoner som uppkommer vid införandet av en ny lag som LOH. Vi arbetar fortlöpande med att förtydliga oklara frågeställningar efterhand som de uppstår. Ibland kan det ta tid att utreda en fråga som befinner sig i gråzonen, men det är något vi kontinuerligt arbetar med att förtydliga genom till exempel ställningstaganden.

Ökad kännedomen om lagen och dess påverkan

Både enkätsvaren och djupintervjuerna visar på att kännedomen om lagen överlag är låg, både bland leverantörer och bland köpare i livsmedelskedjan. För att öka kännedomen ytterligare kommer vi att satsa på kommunikation direkt till berörda verksamheter för att ge en enkel genomgång av lagen och hur den kan påverkar olika delar av livsmedelskedjan. Nyhetsbrev uppges vara ett format som mer eller mindre samtliga aktörer i kedjan använder sig av, och det kommer därför fortsatt vara en av våra främsta kommunikationskanaler.

Behov av ytterligare stöd och vägledning

Vi kan även se att det finns ett behov av att få mer stöd och information kring lagen. Lagen upplevs delvis som svårtolkad och det efterfrågades bland annat en förenklad och tydligare beskrivning av lagen. Det finns även en önskan om exempel på tillämpningar i praktiken. Vi ska därför se över den information som vi i dag har på exempelvis vår webbplats för att säkerställa att den är lätt att tyda, men även se över andra alternativ som kan underlätta för branschen.

Utöver nyhetsbrevet nämndes förslag om att nå ut med information via konferenser, webbinarium och föreläsningar. Därför har vi på Konkurrensverket beslutat att anordna ett digitalt öppet hus kl. 9.30–10.00, varannan fredag, med start den 9 december 2022. Vid varje tillfälle kommer ett specifikt ämne att diskuteras och det finns möjlighet för hela livsmedelskedjan att delta.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-11-29

Artikel29 november 2022