Innehåll på sidan

Oproportionerligt att inte tillåta att vårdgivare i vissa fall får leverera tjänster till andra köpare än regioner

Konkurrensverket anser att det vore oproportionerligt att inte tillåta att vårdgivare vänder sig till andra köpare när en region köper avgränsade tjänster, utan avtalade volymer eller något åtagande att upprätthålla beredskap att leverera. Konkurrensverket avstyrker därför ett förslag att generellt förbjuda regioner att överlämna uppgifter till privata vårdgivare som tar emot finansiering från privata sjukvårdsförsäkringar.

Detta framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över promemorian ”Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården” (Ds 2022:15).

I yttrandet konstaterar Konkurrensverket också att förslaget skulle försämra regionernas möjligheter att utnyttja den kompetens och kapacitet som finns i privata företag när deras egen kapacitet inte räcker till, till exempel i en nödsituation. Konkurrensverket anser dock att om det ingår i en vårdgivares uppdrag att upprätthålla viss kompetens eller infrastruktur, till exempel bemanning, lokaler och utrustning, bör uppdragsgivaren, dvs. regionen, också förfoga över den eventuella överkapacitet som kan uppstå.

Konkurrensverket anser att det vore lämpligt med ekonomiska redovisningar på enhetsnivå inom välfärdsområdet, eftersom detta skulle tydliggöra vilka ekonomiska incitament som kan ligga bakom vårdgivares prioriteringar och beslut om remisser till offentligt finansierad vård.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-11-15

Nyhet15 november 2022