Innehåll på sidan

Ny visselblåsarfunktion för missförhållanden inom konkurrens och offentlig upphandling

Den 17 juli 2022 öppnar Konkurrensverket en extern rapporteringskanal för missförhållanden enligt visselblåsarlagen, inom områdena offentlig upphandling och konkurrens. Som visselblåsare kan du slå larm om missförhållanden som du får kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang. De befintliga kanalerna för tips och klagomål kommer att finnas kvar.

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden omnämns ofta som visselblåsarlagen, och den är ett genomförande av EU:s visselblåsardirektiv. Alla arbetsgivare med minst 50 anställda är enligt lagen skyldiga att inrätta interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Dessutom har ett antal statliga myndigheter fått i uppdrag att inrätta externa rapporteringskanaler, så kallade visselblåsarfunktioner, inom utpekade ansvarsområden.

Konkurrensverket har utsetts av regeringen att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom konkurrens och offentlig upphandling. Bestämmelserna om rapporteringskanalerna börjar gälla den 17 juli 2022 enligt en förordning, men själva lagen trädde i kraft den 17 december 2021.

Vissa krav behöver vara uppfyllda

För att kunna rapportera enligt visselblåsarlagen ska du ha fått information om missförhållandet genom ditt nuvarande eller tidigare arbete, till exempel som arbetstagare, praktikant eller konsult. Du måste ha rimliga skäl att tro att uppgifterna som lämnas är sanna, det räcker till exempel inte med ett rykte. Det du rapporterar om får inte innehålla uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess, utgör säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller rör nationell säkerhet.

Som visselblåsare får du ett särskilt skydd

När du rapporterar ett missförhållande enligt visselblåsarlagen får du ett särskilt skydd, under förutsättning att du uppfyller kraven i lagen. Lagen innebär ett skydd mot repressalier och ger den som rapporterar ansvarsfrihet vid åsidosättande av tystnadsplikt. Det är inte tillåtet för företaget, organisationen eller myndigheten som blir anmäld genom visselblåsarfunktionen att försöka ta reda på vem som har rapporterat.

Dina uppgifter kommer hanteras av ett begränsat antal personer på Konkurrensverket, och uppgifterna om visselblåsares identitet ska skyddas.

Vi fortsätter att ta emot tips och klagomål

Konkurrensverket har sedan många år tillbaka tagit emot tips och klagomål om överträdelser av lagstiftningen inom konkurrens- och upphandlingsområdena. Sedan den 1 november 2021 tar vi också emot tips som rör otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan. Tipsen är mycket viktiga för vår tillsyn och hjälper oss att upptäcka och utreda överträdelser.

Den nya visselblåsarfunktionen kommer inte att ersätta de övriga kanalerna som man kan använda för att lämna ett tips eller klagomål till oss. Om man till exempel vill tipsa oss om en överträdelse som man inte har upptäckt i ett arbetsrelaterat sammanhang kan man även fortsättningsvis lämna ett tips, även om det inte omfattas av reglerna i visselblåsarlagen. När det gäller vanliga tips och klagomål behöver den som hör av sig inte uppfylla några särskilda krav, så länge tipset rör något av Konkurrensverkets tillsynsområden.

Konkurrensverkets visselblåsarfunktion öppnar den 17 juli 2022. Vi kommer erbjuda möjlighet för visselblåsare att rapportera om missförhållanden skriftligen, muntligen eller vid ett möte. Information om visselblåsarfunktionen kommer att finnas på Konkurrensverkets webbplats från och med den 17 juli, på vår Tipsa oss-sida https://www.konkurrensverket.se/tipsa-oss/

Senast uppdaterad: 2022-06-16

Nyhet16 juni 2022