Innehåll på sidan

Högsta förvaltningsdomstolen vill ha förhandsavgörande från EU-domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har fattat beslut om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om upphandlingsskadeavgift. Frågan gäller hur ett avtals övergripande karaktär ska tolkas.

I juni 2021 vände sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Stockholm och ansökte om att Polismyndigheten skulle betala upphandlingsskadeavgift efter att ha ingått ändringsavtal med två leverantörer. Enligt Konkurrensverket borde ändringsavtalen ha föregåtts av ett nytt upphandlingsförfarande. Förvaltningsrätten biföll Konkurrensverkets ansökan.

Polismyndigheten överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Även kammarrätten ansåg att ändringarna i avtalen inte var tillåtna. Polismyndigheten överklagade då kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu fattat ett beslut om att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Frågan i målet är hur begreppet ändring av ett avtals övergripande karaktär ska tolkas.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-04-24

Nyhet24 april 2024