Innehåll på sidan

Uppdrag

I vårt uppdrag ingår att bedriva tillsyn och ge stöd inom konkurrensområdet samt att bedriva tillsyn inom områdena offentlig upphandling och otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan.

Tillsynen bedriver vi i form av utredningar och processer i domstol, samt kunskapsspridning genom kommunikativa insatser. Vi strävar efter att kombinera tillsyn och informationsspridning för att få största möjliga effekt.

Konkurrens

Vi har tillsynsansvar för konkurrenslagen och artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Konkurrenslagen innehåller tre förbud: förbud mot konkurrensbegränsande samarbete, förbud mot missbruk av dominerande ställning samt en möjlighet att meddela förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Lagen innehåller också regler om kontroll av vissa företagsförvärv eller samgåenden, så kallade företagskoncentrationer. Vi ska även utföra de uppgifter som följer av lagen om näringsförbud och transparenslagen.

Vi har i uppdrag att bekämpa karteller, ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar sin dominerande ställning på marknaden samt ingripa mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Vi har också ett konkurrensfrämjande uppdrag som innebär att vi ska uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet.

  • Vårt uppdrag inom konkurrens 

Offentlig upphandling

Vi har tillsynsansvar för den offentliga upphandlingen. Vi bedriver en bred upphandlingstillsyn över samtliga överträdelser av upphandlingsregelverket och valfrihetslagarna. Tillsynen sker bland annat genom tillsynsbeslut och ansökningar om upphandlingsskadeavgift. Vi fokuserar på att utreda ärenden som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat. Syftet är att främja en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Vi är också registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik.

Vi har i uppdrag att informera upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om tillsynen av upphandlingslagarna och den internationella utvecklingen inom upphandlingsområdet. Våra tillsynsbeslut ger även konkret vägledning för andra upphandlande myndigheter. Vi har också ett konkurrensfrämjande uppdrag som innebär att vi ska uppmärksamma hinder mot en effektiv offentlig upphandling.

  • Vårt uppdrag inom upphandling 

  • Vårt uppdrag gällande valfrihetslagarna

Otillbörliga handelsmetoder

Konkurrensverkets har i uppdrag att utöva tillsyn över lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Vårt uppdrag är att se till att köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter inte använder sig av någon av de förbjudna handelsmetoder som lagen innehåller – inbegripet obehöriga angrepp på leverantörens företagshemligheter.

  • Vårt uppdrag gällande otillbörliga handelsmetoder

Korruption

Som förvaltnings- och tillsynsmyndighet för områdena konkurrens, offentlig upphandling och otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan har vi en viktig roll att spela i antikorruptionsarbetet. Det ställer höga krav på att vi agerar sakligt och objektivt. Därför behöver alla som jobbar hos oss verka för den statliga värdegrundens principer och förebygga korruption och andra oegentligheter.

Instruktion, regleringsbrev och regeringsuppdrag

Det finns en instruktion som talar om vad vi ska arbeta med och fokusera på. Varje år tar regeringen även fram ett regleringsbrev för hur Konkurrensverket ska styras. Vi får också uppdrag från regeringen både löpande under året och i det årliga regleringsbrevet.

Årsredovisning, budgetunderlag och verksamhetsplan

För att regeringen ska kunna följa upp vårt arbete lämnar vi in en årsredovisning och ett budgetunderlag till regeringen varje år. I verksamhetsplanen anger vi fokus och riktning för verksamheten.

  • Årsredovisning

  • Budgetunderlag

  • Verksamhetsplan