Innehåll på sidan

Uppdrag

Konkurrensverket är Sveriges förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor. Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen och arbetar för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Vi är också tillsynsmyndighet i fråga om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Tillsyn för väl fungerande marknader

Vår vision, Välfärd genom väl fungerande marknader, sammanfattar både vårt uppdrag på konkurrensområdet och tillsynen av den offentliga upphandlingen och i fråga om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Väl fungerande marknader uppnås genom effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

I vårt uppdrag ingår att bedriva tillsyn och att ge stöd inom konkurrensområdet samt att bedriva tillsyn inom upphandlingsområdet och i fråga om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Tillsynen bedriver vi i form av utredningar och processer i domstol, samt kunskapsspridning genom kommunikativa insatser. Vi strävar efter att kombinera tillsyn och informationsspridning för att få största möjliga effekt.

Vårt uppdrag inom konkurrensområdet

Konkurrensverket har tillsynsansvar för konkurrenslagen och artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Konkurrenslagen innehåller tre förbud: förbud mot konkurrensbegränsande samarbete, förbud mot missbruk av dominerande ställning samt en möjlighet att meddela förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Lagen innehåller också regler om kontroll av företagskoncentrationer.

Våra uppgifter inom konkurrensområdet är kartellbekämpning och att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. Vi ska också ingripa mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Regeringen har gett oss i uppgift att:

 • arbeta med tillsyn
 • föreslå regeländringar och andra åtgärder för att få bort hinder mot en effektiv konkurrens
 • sprida kunskap om konkurrensreglerna
 • bidra till forskning på konkurrensområdet
 • delta i det internationella arbetet på konkurrensområdet
 • samverka med andra myndigheter.

Vi har tillsyn över konkurrensreglerna och över upphandlingslagstiftningen och valfrihetssystemen. Vi ska också utföra de uppgifter som följer av lagen om näringsförbud och transparenslagen.

Vårt uppdrag inom upphandlingsområdet

Konkurrensverket är även tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen.

Vi arbetar för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. En aktiv, tydlig och transparent tillsyn ska bidra till effektiva och korrekta upphandlingar.

Konkurrensverket har i uppdrag att:

 • prioritera tillsynsverksamheten och uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse eller av principiellt intresse
 • uppmärksamma hinder mot en effektiv offentlig upphandling och lämna förslag till regelreformering
 • följa och redovisa den rättsliga utvecklingen inom den offentliga upphandlingen både nationellt och internationellt
 • informera om offentlig upphandling för att förebygga regelöverträdelser, och arbeta för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna
 • samverka med Upphandlingsmyndigheten och andra aktörer för att utveckla den offentliga upphandlingen.

Vårt uppdrag inom valfrihetssystem

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över valfrihetslagarna och har i uppgift att:

 • uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse eller av principiellt intresse
 • följa och redovisa den rättsliga utvecklingen på området och även uppmärksamma om det finns lagstiftning och praxis som motverkar en effektiv modell för valfrihetssystem
 • förebygga regelöverträdelser och verka för en enhetlig lagtillämpning genom att ge generell vägledning och lättillgänglig information om lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vårt uppdrag på området om förbud mot otillbörliga handelsmetoder

Konkurrensverkets har även i uppdrag att utöva tillsyn över lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Vår uppgift är att se till att köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter inte använder sig av någon av de förbjudna handelsmetoder som lagen innehåller – inbegripet obehöriga angrepp på leverantörens företagshemligheter.

Regeringen har  i nuläget gett oss i uppdrag att:

 • arbeta med tillsyn
 • föreslå regeländringar och följa utvecklingen i fråga om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter
 • bidra i det internationella arbetet i fråga om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter
 • samverka med Jordbruksverket och Livsmedelsverket samt andra myndigheter och aktörer, för att motverka otillbörliga handelsmetoder.

Våra uppdrag inom både konkurrens- och upphandlingsområdet

Instruktion och regleringsbrev

Det finns en instruktion som talar om vad Konkurrensverket ska arbeta med och fokusera på. Varje år tar regeringen även fram ett regleringsbrev för hur Konkurrensverket ska styras.

Årsredovisning, budgetunderlag och verksamhetsplan

För att regeringen ska kunna följa upp vårt arbete lämnar vi in en årsredovisning och ett budgetunderlag till regeringen varje år. I verksamhetsplanen anger vi fokus och riktning för verksamheten.

Relaterad information