Innehåll på sidan

Märkning för vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp kan få effekt på konkurrensen

Energimyndigheten fick 2021 i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på en vägledning för lätta fordon, exempelvis i form av en märkning, som väger in energianvändning och koldioxidutsläpp, och som tar hänsyn till fordonets hela livscykel. Konkurrensverket har nu i ett yttrande lämnat sina synpunkter på hur en sådan märkning kan påverka konkurrensen på marknaden.

Konkurrensverket anser i sitt yttrande att den föreslagna märkningsmetoden kan ha önskad effekt, och på så vis påverka konkurrensen i önskad riktning, vid valet mellan olika fordonskategorier. Konkurrensverket befarar dock att schabloniseringen inom kategorier riskerar att snedvrida konkurrensen mellan fordonstillverkare inom en och samma kategori, och att det kan påverka utvecklingen av livscykelutsläpp i oönskad riktning.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-05-11

Nyhet11 maj 2023