Innehåll på sidan

Arla Foods får inte eftergift i mål om otillåtet samarbete

Arla Foods ska betala konkurrensskadeavgift för att ha gjort sig skyldigt till ett otillåtet samarbete i samband med en upphandling. Det fastslår Patent- och marknadsöverdomstolen i en dom. Domstolen slår också fast att ett företag på eget initiativ måste träda fram och lämna information till Konkurrensverket för att komma i fråga för eftergift, det vill säga att slippa betala konkurrensskadeavgift.

Arla har medgett att företaget har gjort sig skyldig till det otillåtna samarbetet men hävdat att det ska slippa att betala konkurrensskadeavgift då företaget har lämnat information och bevisning om överträdelsen till Konkurrensverket.

Eftersom det rör sig om uppgifter som Konkurrensverket cirka två månader tidigare hade krävt att Arla skulle ge in har Konkurrensverkets ståndpunkt varit att det inte finns skäl att bevilja Arla eftergift av konkurrensskadeavgiften.

Patent- och marknadsöverdomstolen har nu, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att Arla har överträtt konkurrensreglerna och bedömt att det saknas förutsättningar för eftergift i detta fall. Domstolen framhåller att eftergift inte kan komma i fråga i en situation när de uppgifter som lämnas av företaget utgörs av sådana som Konkurrensverket redan särskilt har efterfrågat.

– Vi välkomnar att domstolen gör tydligt att eftergift bara är möjligt när ett företag på eget initiativ lämnar information och bevisning av betydelse till Konkurrensverket. Domen visar att det är viktigt att företag är proaktiva och självmant träder fram och avslöjar en överträdelse eller lämnar avgörande bevisning för att komma i fråga för eftergift. Det understryker vikten av att inte vänta med att upplysa Konkurrensverket om en överträdelse, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Domstolen har också bedömt att Arla ska betala 1 130 000 kronor i konkurrensskadeavgift, det vill säga det belopp som Konkurrensverket hade yrkat och som Patent- och marknadsdomstolen tidigare bestämt. Patent- och marknadsöverdomstolen gör vissa principiella uttalanden om hur avgiftens storlek ska bestämmas och som bland annat rör vad som kan beaktas för att avgiften ska få en avhållande och avskräckande effekt.

Efter det att Konkurrensverket väckte talan mot Arla har verket tagit fram en ny metod för beräkning av konkurrensskadeavgift som kan leda till högre konkurrensskadeavgift och som ligger mer i linje med motsvarande sanktionsnivåer i andra medlemsländer inom EU för motsvarande överträdelser.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut kan inte överklagas.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,

Eva Persson, processråd, 08-700 15 87, eva.persson@kkv.se

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-10-06

Pressmeddelande6 oktober 2022