Innehåll på sidan

Utvärdering ska undersöka om LOH påverkat styrkeförhållandet mellan köpare och leverantörer

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att göra en utvärdering av lagen om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Fokus för utvärderingen kommer vara på konsekvenser och villkor för köpare, leverantörer och primärproducenter i jordbruks- och livsmedelskedjan.

Som tillsynsmyndighet för lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan, LOH, kontrollerar Konkurrensverket bland annat att aktörer som köper jordbruks- och livsmedelsprodukter följer regelverket på området. Vid överträdelser har myndigheten även rätt att fatta tillsynsbeslut.

Martin Bäckström är chef för enheten som ansvarar för tillsynen av otillbörliga handelsmetoder och kommer vara involverad i utvärderingen av lagen.

Vad ska utvärderingen av lagen innehålla?

– I utvärderingen kommer vi att undersöka vilka effekter som LOH har haft för hela livsmedelskedjan. Vi kommer alltså utreda vilka konsekvenser som lagen upplevs ha för leverantörer och köpare, både avseende deras olika verksamheter och de villkor som gäller mellan aktörerna. Ett delresultat ska återrapporteras till regeringen den 1 november 2023, men arbetet blir också en förberedelse för oss inför den större utvärderingen som ska slutrapporteras 2025.

Hur många tillsynsärenden har Konkurrensverket utrett hittills?

– Eftersom LOH är en relativt ny lagstiftning får vi färre tips och indikationer på överträdelser jämfört med Konkurrensverkets övriga tillsynsområden. Det positiva är att vi har haft möjlighet att utreda samtliga ärenden utan att behöva göra någon omfattande prioriteringsordning. Sedan lagen trädde i kraft i november 2021 har Konkurrensverket inlett 26 tillsynsutredningar, varav sex stycken påbörjats under 2023.  

Vilka typer av otillbörliga handelsmetoder har utretts och vad har tillsynen resulterat i?

– Bland våra tillsynsärenden har det hittills varit förbudet mot sena betalningar och förbudet mot sena avbeställningar som varit mest förekommande. Även andra förbud har såklart förekommit men inte i lika stor omfattning. Det har inte hittills blivit aktuellt att besluta om föreläggande att upphöra med en handelsmetod eller sanktionsavgift. Anledningen till det har exempelvis varit att vi inte sett någon överträdelse eller att köpare ändrat sitt agerande på ett sätt som medför att det inte funnits anledning för oss att fortsätta utredningen.  

Hur tror du att utvecklingen kommer att se ut vad gäller förekomsten av otillbörliga handelsmetoder?

– Något som vi lagt märke till är att andra typer av förbjudna handelsmetoder blivit mer förekommande bland våra ärenden, såsom ensidiga ändringar av avtalsvillkor. Det är svårt att förutse om vi generellt kommer att få in fler tips eller indikationer än tidigare, men i och med att fler blir medvetna om lagstiftningen och den får fler år på nacken kan det antas att tillsynsverksamheten kommer att bli mer omfattande.

Lämna synpunkter

För att få en bred bild av eventuella problem med tillämpningen av LOH välkomnar vi synpunkter och information från marknadsaktörer och andra intressenter.

Lämna synpunkter på lagen

Senast uppdaterad: 2023-07-10

Artikel10 juli 2023