Innehåll på sidan

Forskningsrapport: Konkurrens på marknaderna för upphandlad kollektivtrafik

På uppdrag av Konkurrensverket har Roger Pyddoke, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), undersökt vad regionala kollektivtrafikmyndigheter och rådgivande myndigheter kan göra för att öka måluppfyllelsen genom att i högre utsträckning använda konkurrens i upphandlingen av svensk kollektivtrafik.

Upphandlad kollektivtrafik är en marknad som omsätter stora belopp och det är ofta större företag (ibland även internationella) som levererar tjänsterna. Uppföljning av upphandlingarna inom kollektivtrafik har sedan lång tid tillbaka har pekats ut som en brist i förvaltningen av upphandlad kollektivtrafik. Detta innebär inte att uppföljning har saknats, utan att den har varit för begränsad och kortsiktig. Bristen på uppföljning av upphandlingarna inom kollektivtrafik gör det svårt att utvärdera hur upphandlingarna fungerar och vad som kan förbättras.

Det har genomförts få studier av konkurrensen i den upphandlade svenska kollektivtrafiken. Dessutom saknas en samlad uppföljning av leverantörers marknadsandelar och antalet lämnade anbud i upphandlingar. Av dessa anledningar är det svårt att överblicka hur marknadsandelar och konkurrens har utvecklats över tid. Förbättrad tillgång på upphandlingsdata krävs framåt för att kunna göra mer ändamålsenliga utvärderingar av upphandlingar inom kollektivtrafiken.

I rapporten lyfter författaren fram att praktiker och forskare gemensamt behöver sträva efter att göra mer systematiska uppföljningar och att det finns en potential att genom konkurrens öka effektivitet och måluppfyllelse i upphandlad kollektivtrafik. En uttalad strategi för att stärka konkurrensen kan också öka medvetenheten om faktorer som påverkar konkurrens på sikt.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-02-20

Nyhet20 februari 2024