Ny reglering av byggandet riskerar att snedvrida konkurrensen

Konkurrensverket avstyrker Boverkets förslag om att klimatdeklarationer ska regleras i lag. En reglering måste baseras på beräkningar av klimatpåverkan som tar hänsyn till en byggnads påverkan över hela livscykeln. Med det...

Konkurrensverket avslutar granskning av Samhall

Konkurrensverket har utrett om Samhalls försäljning av städtjänster riskerar att snedvrida eller hämma konkurrensen. Utredningen är nu avslutad och ärendet är avskrivet.

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer Konkurrensverkets tillsynsbeslut

Konkurrensverket fattade ett tillsynsbeslut som gällde ett antal skånska kommuners möjlighet att köpa avfallshanteringstjänster med stöd av det så kallade in house-undantaget i LOU. Kommunerna överklagade beslutet och både...

Ny fastighetsmäklarlag gynnar konsumenterna

Konkurrensverket tillstyrker förslaget till ny fastighetsmäklarlag. Förslaget ger bland annat ökade möjligheter till tillsyn av branschen och tillåter att avtal ingås elektroniskt. Det främjar konkurrensen och gynnar...

Sölvesborg gjorde fel när socionomtjänster köptes in

Press Sölvesborgs kommun har gjort otillåtna direktupphandlingar av socionomtjänster. Därför krävs kommunen på 250 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket.

Korruption begränsar konkurrensen

Press Det är inte ovanligt att Konkurrensverket ser tecken på misstänkt korruption i samband med tillsyn enligt konkurrens- och upphandlingsreglerna. Det framgår av en ny rapport med titeln ”Korruption som begränsar konkurrensen”.

Uppsatser om konkurrens och upphandling belönas

Press Sökmotorer, elmarknad, sjukvård och big-data. Det är några av de områden som vinnarna av Konkurrensverkets uppsatstävling fördjupat sig i. De sex skribenterna får dela på 100 000 kronor.

Vägledning kring rätten till domstolsprövning vid platsundersökningar

I samband med en platsundersökning kopierade Konkurrensverket vissa handlingar trots att företagen motsatte sig det.