Uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera konkurrensen i de branscher inom byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet när det gäller: marknadskoncentration, prisbildning, vertikal...

Konkurrensverket ser positivt på Tillitsdelegationens utredning

Konkurrensverket tillstyrker Tillitsdelegationens förslag om tillgång till stöd till statliga myndigheter och en regeringsnära utvecklingsmiljö.

Marknadsmässig prissättning och vägledning om tillfälliga samarbeten

Konkurrensverket vill försäkra sig om att prisbildningen i Sverige fungerar även under coronakrisen. Särskilt viktigt är att priserna på produkter av betydelse för sjukvården är skäliga.

Konkurrensverkets tillsynsarbete under 2019

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 2019 redogör vi för konkurrens- och upphandlingstillsynen under föregående år och ger också en bild av hur vi ser på utvecklingen framåt.

Gasums köp av Lidingö Clean Gas godkänns efter åtagande

Gasums köp av Lidingö Clean Gas och Nauticor får klartecken av Konkurrensverket. Beslutet har fattats sedan Gasum gjort frivilliga åtaganden som undanröjer de negativa effekter som skulle kunna ha uppstått med anledning av affären.