Innehåll på sidan

Internationellt samarbete

I dagens globaliserade värld är det vanligt att företag har verksamhet i flera länder. Då blir det också vanligt att ageranden som bryter mot konkurrensreglerna sker över nationsgränserna. Därför behöver vi samarbeta i vår tillsyn med konkurrensmyndigheter i andra länder, framförallt inom EU.

Nätverk för samarbete

De nationella konkurrensmyndigheterna inom EU och Europeiska kommissionen har byggt upp ett nätverk för samarbete och informationsutbyte. Nätverket kallas European Competition Network (ECN).

Syftet med nätverket är att se till att EU:s gemensamma konkurrensregler används på ett likartat sätt i hela EU så att vi får väl fungerande marknader. Vi samarbetar också inom Norden genom ett nordiskt samarbetsavtal. Vi använder EU:s konkurrensregler och de svenska konkurrensreglerna parallellt.

Internationella nätverk

Hjälp i utredningar

Konkurrensmyndigheterna inom EU och Norden har rätt att aktivt hjälpa varandra i utredningar med förhör, ålägganden och gryningsräder. Till exempel kan vi be konkurrensmyndigheten i Tyskland eller Norge att göra gryningsräder på uppdrag av oss så att det hjälper oss i våra utredningar. På liknande sätt kan vi hjälpa EU-kommissionen och våra systermyndigheter med åtgärder här i Sverige när de utreder misstänkta konkurrensöverträdelser.

Utbyta information

Vi kan också dela sekretessbelagda uppgifter på ett säkert sätt inom ECN-nätverket och det nordiska samarbetet och använda uppgifterna som bevisning. Detta bidrar till att samarbetet blir effektivt och att vi kan använda konkurrensreglerna på bästa möjliga sätt i vår tillsyn.

Samråd med EU-kommissionen inför beslut

Vi måste samråda med EU-kommissionen varje gång vi ska fatta beslut om till exempel konkurrensskadeavgift eller godkännande av företags åtaganden då vi använder EU:s konkurrensregler.

Kommissionen ska se till att EU:s konkurrensregler används på ett likartat sätt och samrådet är ett sätt att uppnå detta. Genom samrådet med kommissionen kvalitetssäkrar vi även våra beslut på ytterligare en nivå.

Fördelning av ärenden inom EU

ECN-nätverket har ett system för att se till att den konkurrensmyndighet som är bäst lämpad att utreda en misstänkt begränsning av konkurrensen ska handlägga ärendet. Konkurrensmyndigheterna informerar varandra i ett tidigt skede om alla nya ärenden där vi använder EU:s konkurrensregler och fördelar ärendena mellan sig.

Vi kan omfördela ärenden inom ECN om det visar sig att en annan myndighet är mer lämplig att utreda ärendet. Ibland utreds ett ärende av flera konkurrensmyndigheter parallellt i nära samarbete med varandra. Kommissionen utreder oftast misstänkta överträdelser som påverkar konkurrensen i fler än tre medlemsstater.

Delgivning och indrivning

Konkurrensmyndigheterna inom EU kan hjälpa varandra med att delge viktiga handlingar till företag, till exempel formella misstankar om överträdelser och handlingar om att verkställa beslut. På samma sätt kan vi hjälpa varandra med att verkställa slutliga beslut inom respektive medlemsstat.

Förordningen om digitala marknader

Förordningen om digitala marknader, DMA, innehåller regler som digitala plattformsföretag med stor marknadsmakt måste följa. Dessa företag kallas grindvakter.

Europeiska kommissionen är ensamt ansvarig att utöva tillsyn för att se till att grindvakterna följer reglerna i DMA. Inom ramen för tillsynsansvaret har kommissionen rätt att begära att medlemsländers nationella konkurrensmyndigheter, såsom Konkurrensverket, ska hjälpa kommissionen i utredningar. Till exempel kan vi hjälpa kommissionen att samla in information från relevanta marknadsparter, genomföra marknadsundersökningar, gryningsräder och förhör.

Du kan tipsa oss om överträdelser av DMA.  Informationen utreds kort av oss på Konkurrensverket och skickas därefter till Europeiska kommissionen för vidare utredning.

Relatead information