Innehåll på sidan

Missbruk av dominerande ställning

Företag som har en dominerande ställning på marknaden får inte missbruka sin makt. Ett missbruk innebär i regel att det dominerande företaget agerar på ett sätt som sätter konkurrensen ur spel, eller exploaterar sina kunder, genom att tillämpa metoder som inte hör till normal konkurrens.

Ett företag har en dominerande ställning om det har en sådan marknadsmakt att det kan agera oberoende av sina konkurrenter, kunder och leverantörer. Ju högre marknadsandel ett företag har, desto större är sannolikheten att företaget är dominerande. En marknadsandel över 50 procent anses vara en tydlig indikation på dominans. Andra omständigheter som är relevanta för bedömningen är till exempel konkurrenternas marknadsandelar, företagets finansiella styrka och om det finns betydande inträdeshinder på marknaden.

Det är inte i sig förbjudet att ha en dominerande ställning. Däremot är det förbjudet för företag att missbruka sin dominerande ställning så att konkurrensen och konsumenterna skadas.

Att missbruka en dominerande ställning

På grund av sin marknadsmakt kan ett dominerande företag under vissa förutsättningar agera på sätt som hindrar en effektiv konkurrens. Ett agerande som är tillåtet och kanske till och med positivt för konkurrensen när det används av ett företag som inte är dominerande, kan vara ett missbruk när det används av ett dominerande företag. Ett sådant företag har därför ett särskilt ansvar att inte skada konkurrensen.

Dominerande företag får precis som alla andra företag konkurrera utifrån sina förutsättningar, så kallad pris-och prestationskonkurrens. När konkurrenter marginaliseras eller rentav försvinner från marknaden på grund av sådan normal konkurrens, är det inte fråga om något missbruk. Ett missbruk innebär i regel att det dominerande företaget agerar på ett sätt som sätter konkurrensen ur spel, eller exploaterar kunderna, genom att tillämpa andra metoder än sådana som hör till normal konkurrens. Sådana missbruk kan skada konsumenterna direkt eller leda till indirekt skada genom att förutsättningarna för en effektiv konkurrens försämras.

Enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen är det förbjudet för företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt. Motsvarande förbud finns i artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Vägledning om hur EU-kommissionen prioriterar vid tillämpningen av artikeln i EG-fördraget. Observera att den artikel som tidigare hette 82 har numrerats om till 102. Vägledningen gäller dock fortfarande.

Leveransvägran

Ett dominerande företag har rätt att välja vilka företag det vill ingå avtal med. Men om ett dominerande företag vägrar att leverera en vara eller tjänst som är nödvändig för att företaget som efterfrågar varan eller tjänsten ska kunna konkurrera effektivt, kan det vara fråga om ett missbruk.

Villkor om exklusivitet

Villkor om att en kund ska köpa hela eller stora delar av sitt behov från ett dominerande företag kan göra det svårt för andra företag att konkurrera effektivt.  Detsamma gäller villkor om att en leverantör bara ska leverera till det dominerande företaget. Sådana villkor kan därför vara ett missbruk.

Underprissättning

Låga priser är som utgångspunkt bra för konsumenterna. Men om ett dominerande företag tillämpar så låga priser att de inte täcker företagets kostnader, kan det leda till att konkurrenter som är lika effektiva som det dominerande företaget stängs ute från marknaden. Det kan i sin tur leda till högre priser på längre sikt. Sådan underprissättning kan vara ett missbruk.

Lojalitetsskapande rabatter

Även rabatter är som utgångspunkt bra för konsumenterna. Men om ett dominerande företag tillämpar lojalitetsskapande rabatter som binder upp kunderna, kan det vara svårt för andra företag att konkurrera effektivt på marknaden. Under vissa omständigheter kan användandet av sådana rabatter därför vara ett missbruk.

Objektivt godtagbara skäl och positiva effekter

Om ett företag kan visa att ett visst agerande är motiverat av objektivt godtagbara skäl, eller att det leder till positiva effekter som överväger de negativa effekterna för konkurrensen och konsumenterna, är agerandet inte ett missbruk.

Relaterad information