Innehåll på sidan

Missbruk av dominerande ställning

Företag som har en dominerande ställning på marknaden får inte missbruka sin makt. Ett missbruk innebär i regel att det dominerande företaget agerar på ett sätt som sätter konkurrensen ur spel, eller exploaterar sina kunder, genom att tillämpa metoder som inte hör till normal konkurrens.

Ett företag har en dominerande ställning om det har en sådan marknadsmakt att det kan agera oberoende av sina konkurrenter, kunder och leverantörer. Ju högre marknadsandel ett företag har, desto större är sannolikheten att företaget är dominerande. En marknadsandel över 50 procent anses vara en tydlig indikation på dominans. Andra omständigheter som är relevanta för bedömningen är till exempel konkurrenternas marknadsandelar, företagets finansiella styrka och om det finns betydande inträdeshinder på marknaden.

Det är inte i sig förbjudet att ha en dominerande ställning. Däremot är det förbjudet för företag att missbruka sin dominerande ställning så att konkurrensen och konsumenterna skadas.

Att missbruka en dominerande ställning

På grund av sin marknadsmakt kan ett dominerande företag under vissa förutsättningar agera på sätt som hindrar en effektiv konkurrens. Ett agerande som är tillåtet och kanske till och med positivt för konkurrensen när det används av ett företag som inte är dominerande, kan vara ett missbruk när det används av ett dominerande företag. Ett sådant företag har därför ett särskilt ansvar att inte skada konkurrensen.

Dominerande företag får precis som alla andra företag konkurrera utifrån sina förutsättningar, så kallad pris-och prestationskonkurrens. När konkurrenter marginaliseras eller rentav försvinner från marknaden på grund av sådan normal konkurrens, är det inte fråga om något missbruk. Ett missbruk innebär i regel att det dominerande företaget agerar på ett sätt som sätter konkurrensen ur spel, eller exploaterar kunderna, genom att tillämpa andra metoder än sådana som hör till normal konkurrens. Sådana missbruk kan skada konsumenterna direkt eller leda till indirekt skada genom att förutsättningarna för en effektiv konkurrens försämras.

Enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen är det förbjudet för företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt. Motsvarande förbud finns i artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Vägledning om hur EU-kommissionen prioriterar vid tillämpningen av artikeln i EG-fördraget

Notera att kommissionen som en del av sitt pågående arbete med att ta fram riktlinjer för exkluderande missbruk har meddelat ett antal ändringar i vägledningen, vilka framgår som spårade ändringar. 

Exempel på missbruk

Ett missbruk innebär generellt att det dominerande företaget tillämpar andra metoder än sådana som hör till normal konkurrens. Vad som utgör normal konkurrens bedöms utifrån de aktuella marknadsomständigheterna och det finns därför ingen uttömmande lista över vad som utgör ett missbruk. Här följer några exempel på vad som kan anses utgöra ett missbruk.

Objektivt godtagbara skäl 

Om ett företag kan visa att ett visst agerande är objektivt nödvändigt, eller att det leder till positiva effekter som överväger de negativa effekterna för konkurrensen och konsumenterna, är agerandet inte ett missbruk.

Relaterad information