Innehåll på sidan

Tema

Konkurrensen i livsmedelsbranschen

Konkurrensverket har i ljuset av de ökande livsmedelspriserna under 2022 och 2023, samt inom ramen för ett regeringsuppdrag, genomfört en genomlysning av konkurrensen i livsmedelsbranschen.

I genomlysningen av livsmedelsbranschen konstaterar Konkurrensverket att det i flera avseenden finns bristande konkurrens i livsmedelskedjan. För konsumenterna innebär den bristande konkurrensen att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion.

Den bristande konkurrensen kan bland annat förklaras av att det finns få aktörer i dagligvaruhandeln, men också inom förädlingsindustrin.

Konkurrensen hämmas av bristen på tillgång till butikslägen i landets kommuner. Dessutom skapar dagligvaruaktörernas avtalsvillkor inträdeshinder, inlåsning i långa avtal och en trögrörlighet på marknaden.

I genomlysningen av livsmedelsbranschen har Konkurrensverket lyft fram ett antal förslag som kan förbättra konkurrensen. Genomlysningen innehåller en sammanfattande rapport samt tio delrapporter.

Sammanfattande slutsatser och förslag

Här kan du ta del av slutsatserna av det arbete som genomförts inom ramen för den breda genomlysningen av livsmedelsbranschen under 2023 och 2024. Rapporten bygger bland annat på innehållet i de olika delrapporterna, och innehåller ett antal förslag på åtgärder som kan förbättra konkurrensen.

Delrapporter

Stigande matpriser – vart tar pengarna vägen?

Konkurrensverket har studerat den genomsnittliga prisökningen för sju varugrupper under perioden januari 2021 till april 2023. Kulmen på prisökningarna nåddes i mars 2023. Därefter har priserna legat kvar på en hög nivå. De största prisökningarna skedde i leverantörsledet, men dagligvaruhandeln har samtidigt kunnat öka vinstmarginalerna. Konsumenterna har därför betalat mer för vissa livsmedel än vad de skulle behöva göra.