Innehåll på sidan

Tema

Laddinfrastruktur

Här samlar vi information och kunskap inom området laddinfrastruktur.

Utbyggnaden av publik laddinfrastruktur för laddningsbara fordon pågår för fullt och utvecklingen går snabbt. Marknaden för publik laddning är relativt omogen och rörlig. Roller, aktörer och affärsmodeller kan därmed ändras snabbt. I utvecklingen av marknaden är det viktigt att aktörerna agerar på sätt som främjar framväxten av effektiv konkurrens till nytta för konsumenten. Kommunala aktörer är viktiga för utbyggnaden av publik laddinfrastruktur, framförallt i egenskap av markägare. Det är också relativt vanligt förekommande att kommunala aktörer är verksamma som en direkt aktör på marknaden genom att etablera publik laddinfrastruktur. Kommunala aktörers ageranden påverkar därmed marknadens funktion och konkurrensen.

Studie

Konkurrensen från offentliga aktörer

Konkurrensverket har inlett en studie om konkurrensen från offentliga aktörer på marknaderna för laddinfrastruktur och laddtjänster. Syftet är att undersöka hur offentliga aktörer agerar på dessa marknader och analysera konsekvenserna av agerandet för marknadernas funktion och en effektiv konkurrens.

Information till kommuner

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Konkurrensverkets uppdrag är att främja utvecklingen av väl fungerande marknader. Det finns ett behov av att ge vägledning till kommunerna vid utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vi vill särskilt uppmärksamma kommuners erbjudande om gratis el vid publika laddstolpar och upplåtelse av kommunal mark till privata aktörer som vill tillhandahålla laddinfrastruktur och laddtjänster.

Uppdragsforskning

Forskningrapport om utbyggnad av laddinfrastruktur

På uppdrag av Konkurrensverket har Nanna Fukushima och Roger Pyddoke, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), undersökt hur offentliga styrmedel som används för att stimulera utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon kan påverka marknaden, konkurrensen och teknikutvecklingen.

Lagar och regler

Offentlig säljverksamhet

Offentliga aktörer som är aktiva på marknaden kan störa konkurrensen. De verkar nämligen under andra förutsättningar än privata företag. I konkurrenslagen finns regler som ska jämna ut spelplanen mellan offentliga och privata aktörer och bidra till en fungerande konkurrens. Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet innebär att staten, kommuner och regioner kan förbjudas att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen.