Innehåll på sidan

Konkurrenslagen i korthet

Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag och att företag som har en dominerande ställning utnyttjar sin marknadsmakt. I lagen finns även regler om företagsförvärv och när dessa får förbjudas. Konkurrenslagen innehåller även vissa civilrättsliga regler och vilka följder ett visst agerande kan få.

Två förbudsbestämmelser

Konkurrenslagen innehåller två centrala förbudsbestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och en som förbjuder företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt.

Enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen och art. 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet med konkurrensbegränsande samarbete mellan företag som märkbart hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Reglerna förbjuder till exempel överenskommelser om priser, informationsutbyte eller exklusivitetsavtal.

 

Enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen och art. 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet för företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt. Företaget får till exempel inte försvåra för nya aktörer att ta sig in på marknaden eller genom underprissättning.

Det första förbudet gäller när företag samarbetar för att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. Förbudet gäller både horisontella och vertikala samarbeten. Karteller är till exempel ett förbjudet samarbete. För att ett samarbete ska vara förbjudet krävs det enligt konkurrenslagen att konkurrensen begränsas eller snedvrids på ett märkbart sätt. 

Det andra förbudet gäller när företag missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. Ett företag kan anses ha en dominerande ställning bland annat om det har stor marknadsandel, över 40 procent, men det görs alltid en bedömning av flera olika omständigheter. Det är inte förbjudet att vara dominerande. Däremot är det förbjudet att missbruka sin marknadsmakt.

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Utöver de två centrala förbuden som nämnts ovan innehåller konkurrenslagen även regler som gäller för staten, kommuner och regioner angående konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Reglerna handlar om hur staten, kommuner och regioner får agera när de bedriver säljverksamhet.

Ständigt gällande undantag

Det finns ett generellt och ständigt gällande undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, som kallas legalundantaget. Ett avtal, beslut eller beteende kan vara lagligt om företaget kan visa att det uppfyller de villkor som fastställs i undantagsregeln. Företaget bedömer självt om avtalet eller beteendet uppfyller de villkor som fastställts i lagen. Konkurrensverket är inte bundet av företagets bedömning och vi kan alltså komma till en annan slutsats än företaget.

För att undantag ska beviljas måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Företagen måste visa att de uppfyller samtliga följande förutsättningar:

  • Samarbetet bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja teknisk eller ekonomisk utveckling.
  • Konsumenterna ska få en skälig del av den vinst som uppkommer genom samarbetet.
  • Samarbetet begränsar inte konkurrensen mer än vad som är nödvändigt för att uppnå de positiva effekterna.
  • Konkurrensen får inte sättas ur spel för en väsentlig del av de produkter eller tjänster som samarbetet avser.

När det gäller det första villkoret kan exempelvis ett specialiseringsavtal eller ett avtal om forskning och utveckling förbättra produktionen genom att leda till minskade produktionskostnader eller ökad produktivitet.

Positiva effekter för konsumenterna kan vara lägre priser, bättre service eller nya, förbättrade produkter.

Gruppundantag

För vissa kategorier av avtal finns gruppundantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Med hjälp av gruppundantagen får företagen själva bedöma om deras avtal är undantagna eller inte.

EU:s konkurrensregler

Företag i Sverige måste också följa EU:s artiklar om förbud mot konkurrensbegränsande avtal och förbud mot missbruk av dominerande ställning i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Förbuden gäller om konkurrensbegränsningen påverkar handeln mellan Sverige och ett annat medlemsland inom EU på ett märkbart sätt.

Påföljder vid konkurrensbegränsande verksamhet

Upphöra med överträdelse och vite

Konkurrensverket har möjlighet att tvinga företag att upphöra med samarbeten eller ageranden som begränsar konkurrensen på marknaden. Ett sådant beslut kan innebära att företaget måste göra strukturella åtgärder eller ändra sitt beteende på marknaden. Vi kan även kombinera ett sådant beslut med att företag kommer att behöva betala ett vite om det inte upphör med överträdelsen.

Konkurrensskadeavgift

Företag som överträder förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning kan bli skyldiga att betala en så kallad konkurrensskadeavgift. Avgiften kan uppgå till högst tio procent av företagets årsomsättning föregående räkenskapsår. Avgiften har samma funktion som böter, det vill säga den döms ut för redan begångna överträdelser.

Konstatera tidigare överträdelse

Vi har även möjlighet att fatta beslut där vi konstaterar att ett företag har överträtt något av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning.

Utredningsskadeavgift

När vi utreder misstänkta överträdelser av förbjudna samarbeten eller missbruk av dominerande ställning, så har vi möjlighet att vidta olika typer av utredningsåtgärder. I vissa fall kan företaget bli skyldigt att betala en så kallad utredningsskadeavgift. Det är fallet om företaget:

  • Har lämnat oriktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter som svar på ett åläggande att lämna uppgifter, handlingar eller annat.
  • Inte lämnat begärda uppgifter, handlingar eller annat inom en angiven tidsfrist.
  • Inte har sett till att en företrädare inställt sig till förhör.
  • Har hindrat oss från att genomföra vissa åtgärder under en platsundersökning.
  • Har brutit sådana förseglingar som vi beslutat om.
  • Har lämnat ett oriktigt, ofullständigt eller vilseledande svar på en begäran om förklaring vid en platsundersökning, eller inte lämnat någon förklaring.

Civilrättsliga följder

Konkurrenslagen innehåller också regler om civilrättsliga följder. Avtal som omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete är ogiltiga. Konkurrenslagen innehåller dessutom en hänvisning till konkurrensskadelagen som reglerar när företag kan få betala skadestånd till den som drabbas om företaget bryter mot förbuden.

Särskilda påföljder för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

För staten, kommuner och regioner, som bedriver säljverksamhet, finns särskilda påföljdsregler. Kommuner och regioner kan förbjudas att arbeta på ett visst sätt samt att bedriva en viss typ av säljverksamhet. Ett förbud kan meddelas om verksamheten snedvrider förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller hämmar förekomsten eller utvecklingen av konkurrens. Dessa påföljdsregler gäller även för andra juridiska personer om staten, en kommun eller en region har ett dominerande inflytande över verksamheten.

Lämna samarbetet och slipp böter

Om ditt företag erkänner sin medverkan i ett olagligt samarbete kan företaget helt eller delvis befrias från konkurrensskadeavgift, så kallad eftergift och nedsättning.

Kontroll av företagsförvärv

Konkurrenslagen innehåller också regler om kontroll av företagsförvärv, så kallade företagskoncentrationer. Förvärv där berörda företags årsomsättningar överstiger vissa tröskelvärden ska anmälas till oss. Ett företagsförvärv som kan leda till att konkurrensen på marknaden minskar kan förbjudas. Detta sker mycket sällan. I stället för att förbjuda ett förvärv helt kan vi besluta att företaget måste sälja delar av verksamheten, om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna av förvärvet.

Uppgiftsskyldighet

Företag är skyldiga att ge oss de uppgifter som behövs för våra utredningar. Vi kan också kräva information från kommuner och regioner om kostnader och intäkter i deras verksamheter.

Relaterad information