Innehåll på sidan

Om konkurrens

Konkurrens handlar om att ge konsumenterna valmöjligheter. När företag tävlar, konkurrerar, blir de mer effektiva. De höjer kvaliteten på varor och tjänster, lanserar nya produkter samtidigt som priserna hålls nere. En helt fri ohämmad konkurrens kan dock vara problematisk. Därför har vi konkurrensregler.

Alla vinner på fungerande konkurrens. Konsumenterna, företagen, konkurrenterna och samhället i stort. Sverige behöver fler nya och framgångsrika företag med växtkraft. Det är sådana företag som skapar nya jobb och tillväxt och därmed en bestående välfärd.

Med många företag på marknaden ökar utbudet av varor och tjänster. Företagen strävar efter att bli bättre och mer effektiva för att vinna i konkurrens med de andra. Konsumenternas valmöjligheter ökar och förutsättningar skapas för lägre priser, högre kvalitet och bättre service. Till exempel förbättrades kvaliteten på maten på tåget när SJ fick konkurrens av MTR och båda företagen började tävla om kunderna.

Målet för den svenska konkurrenspolitiken är därför väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna.

Nya och växande företag

Det är bra med framgångsrika företag. Särskilt viktigt är det att små och medelstora företag har möjlighet att växa. Då kan inte stora dominerande företag ensamma bestämma villkoren på en marknad, till exempel genom att sätta en viss prisnivå på en vara eller tjänst. Med många företag på marknaden och när det är lätt att träda in på marknaden blir det svårare för dominanta företag att missbruka sin position. Ett viktigt inslag i konkurrenspolitiken är därför att öppna marknader för nya företag.

Ekonomisk tillväxt

När konsumenterna kan välja mellan olika leverantörer gynnar det inte bara dem utan även ekonomin som helhet. Konsumenternas valmöjligheter pressar företag att konkurrera med varandra. Konkurrensen mellan företagen leder till ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt. I branscher där det finns en effektiv konkurrens kan vi se en snabb ökning av produktiviteten.

När konkurrens skapas inom en sektor kan effekterna av den även spridas till andra sektorer. Till exempel kan effektiv konkurrens bland underleverantörer till bilindustrin förbättra produktiviteten och sysselsättningen bland biltillverkare. På så sätt förbättras produktiviteten och sysselsättningen i en större del av Sveriges ekonomi.

Regler behövs

Konkurrens är som en tävling. Precis som i alla tävlingar så behövs regler som styr hur konkurrensen får gå till. Konkurrensreglerna är det regelverk som gäller på alla marknader och vi är den myndighet som ser till att reglerna följs. På en del marknader finns det dessutom särskilda regelverk och regleringsmyndigheter.

Större effektivitet

Konkurrens skapar också en press på företagen att bli mer effektiva. Det gör att effektivare företag tar marknadsandelar på bekostnad av mindre effektiva företag. När ineffektiva företag lämnar marknaden och effektiva företag står för produktionen ökar produktiviteten i den svenska ekonomin.

Begränsningar av konkurrensen som förhindrar att effektiva företag kommer in på marknader och som gör att företag inte kan expandera kan därför vara särskilt skadliga för den ekonomiska tillväxten.

Konkurrensverkets tillsyn och vårt konkurrensfrämjande arbete bidrar därmed till produktiviteten, mer konkurrenskraftiga marknader och en ökad ekonomisk tillväxt.

Innovation

När konkurrensen främjas ökar även innovationskraften i den svenska ekonomin. Företag som möter konkurrenter skapar fler innovationer än företag som har monopol. Eftersom konkurrenspolitiken fokuserar på att införa eller stärka konkurrensen på marknader där den inte fungerar bra, innebär det att konkurrenspolitiken främjar innovation.

Relaterad information