Innehåll på sidan

Korruption skadar konkurrensen

Korruption snedvrider konkurrensen och är skadligt för både konsumenter och konkurrensen. Det handlar inte bara om mutor utan också om vänskapskorruption, svågerpolitik och jävssituationer.

Det finns olika former av korruption som givande och tagande av muta, trolöshet mot huvudman och vänskapskorruption.

Muta

Ofta leder ordet korruption tankarna till mutor. Såväl tagande som givande av muta är ett mutbrott. Med tagande av muta menas att en person tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av sin anställning eller uppdrag. Med givande av muta menas att en person lämnar, utlovar eller erbjuder en sådan otillbörlig förmån.

Trolöshet mot huvudman

Trolöshet mot huvudman är ett brott som innebär att en person som har fått förtroendet att sköta ekonomiska eller rättsliga angelägenheter åt en annan person eller ett företag missbrukar sin ställning till skada för den andre. Även tjänstefel kan vara ett korruptionsbrott. Det blir det om en person överträder sin behörighet i myndighetsutövning för egen personlig vinning.

Vänskapskorruption

Korruption kan också ha en bredare definition än den rent straffrättsliga och kan omfatta olika typer av favorisering och bristande likabehandling och jävssituationer. Vänskapskorruption innebär att någon favoriserar vänner eller släktingar.

Konkurrensverkets definition

Vi använder en bred definition av korruption i syfte att fånga upp en stor variation av beteenden som kan påverka konkurrensen negativt. Korruptionens form är inte avgörande eftersom den negativa effekten på konkurrensen kan vara densamma oavsett om det är fråga om en penningmuta, en bjudresa eller vänskapskorruption.

Korruption skadar konkurrensen

Korruption kan få flera olika skadliga effekter på ekonomin och samhället. Den kan hämma ekonomisk tillväxt och produktivitet. Det kan bland annat ske genom att resurser fördelas fel och genom att verka avskräckande på investeringar och inträde av nya företag på en enskild marknad. Kopplingen mellan korruption och konkurrens är dubbelriktad. Korruption kan försämra konkurrensen genom att utestänga effektiva företag. Omvänt kan ökad konkurrens minska möjligheterna och drivkrafterna för korruption.

Korruption underlättar brott

Korruption kan underlätta och möjliggöra för företag att agera i strid med konkurrensreglerna. Företag kan använda korruption för att dölja en överträdelse av konkurrensreglerna. Ett exempel kan vara att något av de företag som deltar i en anbudskartell betalar en upphandlare för att denne ska se mellan fingrarna när det finns tecken på en kartell.

Korruption kan också vara ett sätt för företag att begränsa konkurrensen. Ett exempel kan vara ett företag med dominerande ställning på en marknad som – i stället för att ingå exklusivavtal med återförsäljare – på olika sätt gynnar anställda hos återförsäljare för att påverka dessa att handla exklusivt med det dominerande företaget.

Att avtala om exklusivitet med en enda återförsäljare kan vara missbruk av dominerande ställning. Genom att tillfredsställa en återförsäljares privata intressen snarare än att erbjuda återförsäljaren ett affärsmässigt attraktivt erbjudande, kan korruption vara ett billigare sätt för ett dominerande företag att nå samma sak (utestängning av konkurrenter). Dessutom kan risken att bli upptäckt vara mindre om det inte finns några avtalsklausuler som visar på exklusivitetsvillkor.

Det kan även finnas situationer när korruption är det enda sättet att skaffa sig konkurrensfördelar. Till exempel ett företag som till följd av vänskapsband får ensamrätt till ett tillstånd från en myndighet och därigenom på ett oschysst sätt får en monopolställning där det annars borde råda fri konkurrens.

Relaterad information