Innehåll på sidan

Företagsförvärv

Konkurrenslagen innehåller regler om prövning av vissa företagsförvärv eller samgåenden, så kallade företagskoncentrationer. Här ger vi en översiktlig beskrivning av varför vissa företagsförvärv och samgåenden ska prövas. Vi beskriver också när en anmälan ska göras till Konkurrensverket och hur en anmälan samt en prövning går till.

Får inte försämra konkurrensen

Företagsförvärv och samgåenden mellan företag är naturliga inslag i en fungerande marknadsekonomi. Genom företagsförvärv och samgåenden kan företagen bli starkare och effektivare, till exempel genom att nå stordriftsfördelar eller genom att kombinera olika styrkor hos de samgående företagen. Det kan innebära fördelar för konsumenterna i form av exempelvis ett mer varierat produktutbud och högre produktkvalitet.

I vissa fall kan dock ett förvärv eller samgående få till följd att konkurrensen hindras eller kraftigt försämras. Detta kan ske genom att det sammanslagna företaget får eller förstärker en dominerande ställning på marknaden och ensamt kan styra marknadsvillkoren utan att behöva ta hänsyn till kunder och konkurrenter. Konkurrensen kan också försämras genom att det efter företagsförvärvet eller samgåendet bara finns några få företag kvar på marknaden, som då inte längre behöver konkurrera lika hårt med varandra. I båda fallen kan sämre konkurrens leda till högre priser, försämrad produktkvalitet och mindre urval för konsumenterna. Därför finns det regler om att Konkurrensverket måste pröva vissa företagsförvärv eller samgåenden innan de får genomföras.

Kan förbjudas

Ett företagsförvärv eller samgående ska förbjudas om det kan leda till påtagligt skadliga effekter på konkurrensen inom hela landet eller en avsevärd del av landet.

Enligt 4 kap. 1 § konkurrenslagen ska en företagskoncentration förbjudas om koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det.

Om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna, kan mindre ingripande åtgärder än ett förbud bli aktuella. Företag kan också själva göra åtaganden för att få igenom en anmäld företagskoncentration som riskerar att leda till konkurrensproblem.

Enligt 4 kap. 2 § konkurrenslagen får, om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna av en företagskoncentration, en part i koncentrationen i stället för förbud enligt 1 § åläggas att:

1. avyttra ett företag eller en del av ett företag, eller
2. genomföra någon annan konkurrensfrämjande åtgärd

Av alla företagsförvärv och samgåenden som anmäls till oss lämnar vi de flesta utan åtgärd redan efter en inledande undersökning. Ett fåtal leder till så kallad särskild undersökning och ännu färre till att vi stoppar affären.

Anmäla ett företagsförvärv

Konkurrenslagen talar inte om företagsförvärv utan om det bredare begreppet företagskoncentrationer

Företagsförvärv och samgåenden ska anmälas till Konkurrensverket om de berörda företagens årsomsättningar överstiger vissa tröskelvärden i konkurrenslagen. Med berörda företag avses vanligtvis:

  • Det förvärvade företaget och dess eventuella koncerngrupp
  • Det företag som förvärvas

Om det finns särskilda skäl kan Konkurrensverket begära in en anmälan av ett företagsförvärv som ligger under tröskelvärdena. Under vissa förutsättningar kan även en frivillig anmälan göras av ett icke-anmälningspliktigt företagsförvärv eller samgående.

Anmälan ska göras av det förvärvande företaget. Vid ett samgående ska samtliga företag i samgåendet stå som anmälare. Anmälan ska göras innan förvärvet genomförs och innehålla de uppgifter som vi begär i särskilda anvisningar. Vi rekommenderar att företaget tar kontakt på förhand med oss innan de lämnar in en anmälan.

Vissa förvärv ska anmälas till EU-kommissionen. I sådana fall görs ingen anmälan till Konkurrensverket.

Handläggning

Det finns fastställda tidsfrister för vår prövning av företagsförvärv och samgåenden. I ett första steg, fas 1, har vi 25 arbetsdagar på oss att besluta om vi ska lämna affären utan åtgärd eller om vi ska inleda en särskild undersökning, det som kallas fas 2. Här kan du läsa mer om de olika stegen i vår handläggning vid en prövning.

Innan vi har avslutat vår prövning får parterna eller andra medverkande i förvärvet/samgåendet inte vidta några åtgärder för att genomföra affären.

Prövningen kan flyttas

Under vissa förutsättningar kan prövningen av ett företagsförvärv eller samgående flyttas från nationell nivå till EU-kommissionen eller från EU-kommissionen till nationell nivå, genom ett så kallat hänskjutande.

Pågående förvärvsprövningar

Information om pågående förvärvsprövningar finns i Konkurrensverkets diarium.

Relaterad information