Innehåll på sidan

Företagsförvärv

Konkurrenslagen innehåller regler om kontroll av vissa företagsförvärv eller samgåenden, så kallade företagskoncentrationer. Här ger vi en översiktlig beskrivning av varför vissa företagsförvärv ska prövas enligt konkurrenslagen, vad som menas med begreppet företagskoncentration, när ett förvärv ska anmälas och hur det går till.

Får inte försämra konkurrensen

Företagsförvärv och samgåenden mellan företag är naturliga inslag i en fungerande marknadsekonomi. Genom förvärv kan företagen bli starkare och effektivare, till exempel genom att nå stordriftsfördelar eller genom att kombinera olika styrkor hos de samgående företagen.

Men i vissa fall kan ett förvärv eller samgående skapa en så stor koncentration på en marknad att konkurrensen hindras eller kraftigt försämras. Detta kan ske genom att det sammanslagna företaget efter förvärvet får eller förstärker en dominerande ställning på marknaden och ensamt kan styra marknadsvillkoren utan att behöva ta hänsyn till kunder och konkurrenter.

Konkurrensen kan också försämras genom att det efter samgåendet bara finns några få företag kvar på marknaden och dessa inte längre behöver konkurrera lika hårt med varandra. I båda fallen kan sämre konkurrens leda till högre priser, försämrad kvalitet och mindre urval för konsumenterna. Därför finns det regler om att Konkurrensverket måste pröva vissa företagsförvärv innan de får genomföras.

Företagsförvärv kan förbjudas

Konkurrenslagen talar inte om företagsförvärv utan om det bredare begreppet företagskoncentrationer. En företagskoncentration ska förbjudas om den kan leda till påtagligt skadliga effekter på konkurrensen inom hela landet eller en avsevärd del av det.

Enligt 4 kap. 1 § konkurrenslagen ska en företagskoncentration förbjudas om koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det.

Om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna, kan mindre ingripande åtgärder bli aktuella. Företag kan också själva komma med åtaganden för att få igenom en anmäld företagskoncentration som riskerar leda till konkurrensproblem.

Enligt 4 kap. 2 § konkurrenslagen får, om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna av en företagskoncentration, en part i koncentrationen i stället för förbud enligt 1 § åläggas att:

1. avyttra ett företag eller en del av ett företag, eller
2. genomföra någon annan konkurrensfrämjande åtgärd

Av alla företagskoncentrationer som anmäls till oss lämnar vi de flesta utan åtgärd redan efter en inledande undersökning. Ett fåtal leder till särskild undersökning och ännu färre till att vi stoppar förvärvet.

Anmäl ett företagsförvärv

Företagsförvärv eller samgåenden ska anmälas till Konkurrensverket om de berörda företagens årsomsättningar överstiger vissa tröskelvärden i konkurrenslagen.

Anmälan ska göras innan förvärvet genomförs och ska innehålla de uppgifter som vi begär i särskilda anvisningar. Vi rekommenderar också att du tar kontakt på förhand med oss innan du lämnar in en anmälan om företagskoncentration. 

Innan vi har avslutat vår prövning får parterna eller andra medverkande i förvärvet inte vidta några åtgärder för att genomföra förvärvet.

Vissa förvärv ska anmälas till Europeiska kommissionen. I så fall görs ingen anmälan till Konkurrensverket.

Handläggning

När vi får in en anmälan om ett förvärv finns det fastställda tidsfrister för vår prövning av förvärvet. Här kan du även ta del av de olika stegen i vår handläggning när vi prövar och utreder ett ärende som handlar om ett förvärv eller ett samgående.

Prövningen kan flyttas

Under vissa förutsättningar kan prövningen av ett företagsförvärv flyttas från nationell nivå till Europeiska kommissionen eller från kommissionen till nationell nivå, ett så kallat hänskjutande.

Pågående förvärvsprövningar

Information om pågående förvärvsprövningar finns i Konkurrensverkets diarium.

Relaterad information