Innehåll på sidan

Tillsyn, ärenden och beslut

Konkurrensverket utreder om företag bryter mot konkurrensreglerna. Vi kan besluta att företag som gör det ska sluta agera på sätt som begränsar konkurrensen. Företagen riskerar också att få betala konkurrensskadeavgift, ett slags böter till staten. I vår tillsyn prövar vi även företagsförvärv eller samgåenden, så kallade företagskoncentrationer.

För att se till att företag inte bryter mot konkurrenslagen utövar vi tillsyn. Det innebär att vi utreder olika typer av ageranden som vi misstänker kan begränsa konkurrensen och som är i strid med konkurrenslagen.

Prioritering av ärenden

Varje år får vi flera hundra tips och klagomål och vi hittar även egna uppslag till ärenden. Vi kan inte utreda alla utan vi måste göra ett urval. Urvalet gör vi utifrån vår prioriteringspolicy där vi beskriver vilka prioriteringsgrunder vi använder och hur vi viktar dem mot varandra.

Den allmänna utgångspunkten är att vi prioriterar ärenden som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat. Syftet är alltid att i linje med vårt uppdrag främja en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

Om vi beslutar att inte ingripa i ett ärende kan berörda företag själva ta ärendet till domstol för att få ett konkurrensbegränsande beteende att upphöra.

Så prioriterar vi i konkurrenstillsynen

De olika stegen i vår handläggning av konkurrensärenden

Ärenden och beslut inom konkurrensområdet

Utredningsåtgärder

När vi utreder ett ärende behöver vi ofta samla in en stor mängd information för att kartlägga vad som har hänt, förstå hur marknaden fungerar och bedöma om konkurrensen har påverkats negativt.

När vi samlar in information har vi flera olika utredningsåtgärder som vi kan genomföra. Vi kan till exempel göra oanmälda inspektioner hos företag, så kallade gryningsräder, ålägga företag att lämna information till oss samt hålla förhör.

Gryningsräder

Förhör

Åläggande att inkomma med uppgifter

Annan informationsinhämtning

Frivilligt åtagande att ändra sig

Under en utredning händer det att företag frivilligt ändrar sitt agerande och att vi därför bedömer att det inte längre finns skäl att fortsätta utredningen. Vi kan också besluta att göra ett frivilligt åtagande bindande för företag. Att företag frivilligt åtar sig att ändra sitt beteende kan vara ett snabbt och effektivt sätt att komma till rätta med ett misstänkt konkurrensproblem.

Sanktioner

Om ett företag bryter mot något av förbuden i konkurrenslagen kan företaget, eller personer i företaget, drabbas av olika sorters sanktioner. Konkurrensverket kan besluta att ett företag som bryter mot konkurrensreglerna ska betala en konkurrensskadeavgift. Vi kan också besluta att ett företag som hindrar våra utredningar eller inte följer våra utredningsåtgärder ska betala en utredningsskadeavgift.

Konkurrensskadeavgift

Utredningsskadeavgift

Personer i ett företags ledning, till exempel vd, vice vd eller en styrelseledamot i ett aktiebolag, kan få näringsförbud om de har deltagit i en kartell. Vi kan ansöka om att Patent- och marknadsdomstolen ska döma en person till näringsförbud.

Näringsförbud

Om ett företag bryter mot förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning kan vi ålägga företaget att upphöra med överträdelsen. Ett sådant beslut kan även innebära att företaget måste genomföra beteendemässiga eller strukturella åtgärder. Vi kan förena ett åläggande med vite.

Vite

Åläggande att upphöra med en överträdelse

Process i domstol

I de situationer när vi kan fatta ett eget beslut måste en part överklaga vårt beslut för att domstolen ska pröva ärendet. Vi kan fatta egna beslut när det gäller bland annat konkurrensskadeavgift, utredningsskadeavgift, konstaterande av tidigare överträdelse, företagsförvärv och ålägganden med eller utan vite. 

För andra beslut måste vi lämna in en ansökan till Patent- och marknadsdomstolen om att domstolen ska meddela sitt avgörande. Så är fallet för bland annat beslut om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, gryningsräder, näringsförbud och utdömande av vite. I dessa situationer startar ärendet i domstolen genom vår ansökan.

Process i domstol inom konkurrensområdet

Prövning av företagsförvärv

Konkurrenslagen innehåller regler om kontroll av vissa företagsförvärv eller samgåenden, så kallade företagskoncentrationer. Företagsförvärv eller samgåenden ska anmälas till oss om de berörda företagens årsomsättningar överstiger vissa tröskelvärden i konkurrenslagen.

När vi får in en anmälan om ett förvärv finns det fastställda tidsfrister för vår prövning av förvärvet.

Anmäl ett företagsförvärv

De olika stegen i vår handläggning av företagsförvärv

Relaterad information