Innehåll på sidan

Lagar och förordningar

Det är flera lagar, förordningar och regler som styr konkurrensen på marknaden. Här hittar du lagarna och de övriga reglerna i sin helhet.

Utöver de lagar och förordningar som styr konkurrensen på marknaden ger Konkurrensverket ut föreskrifter och allmänna råd inom konkurrensområdet.

Konkurrensverket ger också ut ställningstaganden inom konkurrensområdet som innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor.

Svenska lagar och regler på konkurrensområdet

Titel Rättsliga dokument

Konkurrenslagen (2008:579)

SFS 2008:579
Konkurrensförordningen (2021:87) SFS 2021:87
Lag (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet SFS 2021:79 
Förordning (2021:88) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet SFS 2021:88 
Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden SFS 2010:1350
Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen SFS 2000:1025
Konkurrensskadelagen (2016:964) SFS 2016:964
Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera (transparenslagen) SFS 2005:590
Proposition (2004/05:140) Genomförande av transparensdirektivet Prop. 2004/05:140

Tidigare ändringar av 2008 och 1993 års konkurrenslagar

Titel Rättsliga dokument
Lag (2021:81) om ändring i konkurrenslagen SFS 2021:81
Lag (2019:933) om ändring i konkurrenslagen SFS 2019:933
Lag (2017:986) om ändring i konkurrenslagen SFS 2017:986
Lag (2017:696) om ändring i konkurrenslagen SFS 2017:696
Lag (2016:966) om ändring i konkurrenslagen SFS 2016:966
Lag (2016:224) om ändring i konkurrenslagen SFS 2016:224
Lag (2015:402) om ändring i konkurrenslagen SFS 2015:402
Lag (2014:850) om ändring i konkurrenslagen SFS 2014:850 
Lag (2014:443) om ändring i konkurrenslagen SFS 2014:443 
Lag (2013:113) om ändring i konkurrenslagen SFS 2013:113 
Lag (2011:872) om ändring i konkurrenslagen SFS 2011:872 
Lag (2010:642) om ändring i konkurrenslagen SFS 2010:642 
Lag (2009:1280) om ändring i konkurrenslagen SFS 2009:1280

Information om 1993 och 2008 års konkurrenslagar finns i bland annat följande förarbeten

Titel Rättsliga dokument
Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51
Förbättrad konkurrenstillsyn Prop. 2013/14:135
Ny konkurrenslag m.m.  Prop. 2007/08:135
En ny konkurrenslag. Statens offentliga utredningar (SOU 2006:99). SOU 2006:99
Skadestånd enligt konkurrenslagen Prop. 2004/05:117
Moderniserad konkurrensövervakning Prop. 2003/04:80
Om avtal om samarbete i konkurrensfrågor Prop. 2002/03:134
Om ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning Prop. 2001/02:167
Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald Prop. 1999/2000:140
Regler om företagskoncentration Prop. 1998/99:144
Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m.  Prop. 1997/98:130
Ändrade regler för anmälan av företagsförvärv enligt konkurrenslagen Prop. 1996/97:82
Särskilda konkurrensregler för lantbruket Prop. 1993/94:210
Ny konkurrenslagstiftning Prop. 1992/93:56

Gruppundantag 

För vissa grupper av avtal, finns undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande avtal mellan företag, så kallade gruppundantag.

Titel SFS Kommissionens förordning
Avtal om tekniköverföring 2008:586  316/2014
Vertikala avtal 2008:581   2022/720
Avtal om viss taxisamverkan 2008:580  
Specialiseringsavtal 2008:582 2023/1067
Avtal om forskning och utveckling 2008:583   2023/1066
Vertikala avtal inom motorfordonssektorn 2008:584 461/2010

Kommissionens och ministerrådets förordningar

Artiklarna 81 och 82 heter numera artikel 101 och 102 i EUF-fördraget.

Titel Förordning
Tillämpningen av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 Rådets förordning nr 1/2003
Kontroll av företagskoncentrationer (EG:s koncentrationsförordning) Rådets förordning nr 139/2004
Öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (Förordningen om digitala marknader – DMA) Europaparlamentets och rådets förordning nr 2022/1925
Tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden Kommissionens förordning nr 2022/720
Tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn Kommissionens förordning nr 461/2010
Tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring Kommissionens förordning nr 316/2014
Kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 Kommissionens förordning nr 773/2004
Tillämpning av rådets förordning nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer Kommissionens förordning nr 802/2004
Ändring av förordning nr 802/2004 om tillämpning av rådets förordning nr 139/2004 Kommissionens förordning nr 1033/2008

Kommissionens tillkännagivanden och riktlinjer

Artiklarna 81 och 82 heter numera artikel 101 och 102 i EUF-fördraget.

Regler om hur och när artiklarna 81 (101) och 82 (102) ska tillämpas

Titel Typ av dokument
Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i unionens konkurrenslagstiftning Tillkännagivande
Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget på horisontella samarbetsavtal Riktlinjer
Riktlinjer om vertikala begränsningar Riktlinjer
Tilläggsriktlinjer för vertikala begränsningar i avtal om försäljning och reparation av motorfordon och om försäljning av reservdelar till motorfordon. Tilläggsriktlinjer
Informationsskrift från Europeiska kommissionen om konkurrensreglerna för leverans- och distributionsavtal Informationsskrift
Riktlinjer för tillämpning av artikel 101 i EG-fördraget på avtal om tekniköverföring Riktlinjer
Avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar konkurrensen enligt artikel 101.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (stöd av mindre betydelse) Tillkännagivande
Riktlinjer för tillämpningen av unionens konkurrenslagstiftning på kollektivavtal angående arbetsvillkoren för ensamföretagare Riktlinjer
Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 Riktlinjer
Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81:3 Riktlinjer
Informell vägledning om nya eller olösta frågor rörande artiklarna 101 och 102 som uppkommer i enskilda fall (vägledande skrivelser) Vägledning
Tillkännagivande om handläggningen av klagomål rörande artiklarna 81 och 82 Tillkännagivande
Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003 Riktlinjer
Tillkännangivaden om samarbete inom nätverket av konkurrensmyndigheter Tillkännagivande
Tillkännagivande om samarbetet mellan kommissionen och EU-medlemsstaternas domstolar vid tillämpningen av artiklarna 81 och 82 Tillkännagivande

Företagskoncentrationer

Titel Typ av dokument
Kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer Tillkännagivande
Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i unionens konkurrenslagstiftning Tillkännagivande
Kommissionens tillkännagivande av hänskjutande av koncentrationsärenden Tillkännagivande
Meddelande från kommissionen: Vägledning om tillämpning av den mekanism för hänskjutande av ärenden som anges i artikel 22 i koncentrationsförordningen för vissa kategorier av ärenden Meddelande
Kommissionens tillkännagivande om begränsningar som har direkt anknytning till och är nödvändiga för koncentrationer Tillkännagivande
Kommissionens tillkännagivande om korrigerande åtgärder som kan godtas enligt rådet förordning (EEG) nr 139/2004 och kommissionens förordning (EG)nr 802/2004 Tillkännagivande
Kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer Riktlinjer
Kommissionens riktlinjer för bedömningen av icke-horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer Riktlinjer
ECA:s riktlinjer för hänskjutande av företagskoncentrationer Riktlinjer