Innehåll på sidan

Transparenslagen

Transparenslagen har som syfte att ge EU-kommissionen insyn i finansiella förbindelser mellan det allmänna och offentliga företag. Bestämmelserna ger också insyn i vissa företags ekonomiska verksamhet.

Syftet med transparenslagen

Den insyn som transparenslagen ger är i första hand avsedd att underlätta EU-kommissionens tillsyn av EU:s konkurrensregler i allmänhet och statsstödsreglerna i synnerhet.

För att EU-kommissionen ska kunna utöva tillsynen behöver kommissionen kunna få insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna (stat, kommun och regioner) och offentliga företag. En öppen redovisning upprättas därför. Med offentligt företag menas ett företag som det allmänna direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över genom ägarskap, på grund av finansiell medverkan eller genom de regler som gäller för företaget.

Företag som har fått exklusiva eller särskilda rättigheter eller annan särställning ska upprätta en särskild ekonomisk redovisning (separat redovisning), under förutsättning att företaget även bedriver annan ekonomisk verksamhet.

Det innebär att företag som bedriver både konkurrensskyddad verksamhet och konkurrensutsatt verksamhet ska särredovisa intäkter och kostnader för de båda områdena. Separat redovisning gäller även under vissa förutsättningar företag som anförtrotts att erbjuda tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

I lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., även kallad transparenslagen, finns bestämmelser som syftar till att ge EU-kommissionen insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet.

Tillsyn över att lagen följs

Konkurrensverket utövar tillsyn över att transparenslagen följs och vi ska vid behov samla in det redovisningsmaterial som EU-kommissionen efterfrågar och lämna vidare materialet.

Vi kan ålägga ett företag att uppfylla sina skyldigheter enligt transparenslagen. Ett sådant åläggande kan vi förena med vite (ett pengabelopp). Vårt beslut om åläggande kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Vi ska även årligen lämna en förteckning till EU-kommissionen över de offentliga företag inom tillverkningsindustrin som har en nettoomsättning av mer än 250 miljoner euro det senaste räkenskapsåret.

Omsättningströskel

Företag med en nettoomsättning som för vart och ett av de föregående två åren understiger 40 miljoner euro omfattas inte av transparenslagen. Det gör inte heller företag som erbjuder tjänster som inte kan påverka handeln med andra EES-länder (samhandelsundantaget).

Beräkna tröskelvärdet

Revisor ska granska redovisningen

Samtliga företag som omfattas av reglerna ska årligen låta sin revisor granska om en öppen och separat redovisning har utförts i enlighet med bestämmelserna i transparenslagen.

Revisorn ska upprätta en rapport över granskningen. Rapporten ska lämnas till stämman och styrelsen eller motsvarande lednings- och förvaltningsorgan på samma sätt och inom samma tid som föreskrivs för revisionsberättelsen enligt gällande revisionsförfattning för företaget.

Handlingarna måste arkiveras under en viss tid eftersom företagen måste skicka redovisningar som upprättas enligt transparenslagen till oss om vi begär det.

Öppen respektive separat redovisning

Transparenslagen ställer krav på att de berörda företagen ur sin redovisning kan särskilja verksamheten i upp till tre olika delar och att företag redovisar överföringar av medel, oavsett i vilken form de sker, mellan dessa tre delar.

Den verksamhet som inte omfattas av företagsbegreppet (icke-ekonomisk verksamhet) ska först kunna avskiljas från den verksamhet som omfattas av företagsbegreppet i EU-rättslig mening. Verksamhet som inte omfattas av företagsbegreppet kan exempelvis vara myndighetsutövning som organisationen bedriver. Därefter kan företagsverksamheten delas in i konkurrensskyddad respektive konkurrensutsatt företagsverksamhet.

Överföringar från icke företagsverksamhet till företagsverksamheten, liksom andra finansiella förbindelser mellan det allmänna och företaget, ska redovisas i den öppna redovisningen. Överföringar mellan den konkurrensskyddade och den konkurrensutsatta företagsverksamheten ska redovisas i den separata redovisningen.

Företag med särskild rätt att utföra en tjänst

Konkurrensskyddad företagsverksamhet omfattar företag som fått exklusiv eller särskild rätt att utföra en tjänst eller verksamhet. Ett exempel på detta är att kommunerna (och i förlängningen kommunala avfallsbolag) har ett legalt monopol avseende hantering av hushållsavfall.

Företag som utför tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Konkurrensskyddad företagsverksamhet kan också omfatta företag som fått ersättning för att utföra en eller flera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är tjänster som riktar sig till medborgarna och som marknaden inte skulle erbjuda utan offentlig finansiering.

Företag som fått ersättning för att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse omfattas inte av kravet på separat redovisning om ersättningen bestämts för en lämplig tidsperiod och beviljats enligt objektiva, proportionerliga och icke-diskriminerande kriterier.

Skyldigheten till separat redovisning enligt transparenslagen gäller inte heller för företag som redan omfattas av bestämmelser av motsvarande slag med EU-rättslig grund, som till exempel reglerna om särredovisning av elnätsverksamhet i ellagen (1997:857).

Relaterad information