Innehåll på sidan

Kvalitetssäkring av beslut inom konkurrensområdet

Konkurrensverket har som tillsynsmyndighet ansvar för att vi bedriver våra utredningar objektivt, grundligt och i övrigt enligt förvaltningslagens krav. Vi lägger stor vikt vid kvalitetssäkring och arbetar ständigt för att se till att vi handlägger ärenden rättssäkert, effektivt och ändamålsenligt samt att våra utredningar och beslut håller hög kvalitet.

Här kan du läsa om våra processer för kvalitetssäkring när vi utreder om ett företag eller en offentlig aktör har brutit mot konkurrensreglerna.

Beslutsföredragning och samråd

Konkurrensverket är ett så kallat enrådighetsverk, vilket innebär att det är generaldirektören som fattar beslut. Chefsjuristen och chefsekonomen deltar normalt vid samtliga föredragningar. Inför en beslutsföredragning med generaldirektören delas ett beslutsunderlag. Berörd chef ansvarar för att en tillräcklig beredning har gjorts av underlaget inför beslut. Underlaget delas även till berörda enhetschefer och annan personal med särskilda kunskaper och erfarenheter. Syftet är att se till att vi tar tillvara vår samlade kunskap och erfarenhet, samt att vi fångar upp relevanta synpunkter. Delningen och föredragningen är ett sätt att säkerställa hög kvalitet i våra utredningar och beslut.

Vi genomför även samråd med generaldirektören under en utrednings gång i syfte att ta in synpunkter. Sådana samråd är ett sätt att kvalitetssäkra arbetet och förankra utredningens mål och inriktning. Inför samrådet delar vi underlag på samma sätt som inför en beslutsföredragning.

Bevis- och ekonomföredragning

I konkurrenstillsynen använder vi oss av en form av intern kvalitetssäkring som vi kallar bevis- och ekonomföredragning. En bevis- och ekonomföredragning genomför vi i de fall vår utredning talar för att det kan bli aktuellt att delge företag ett utkast till beslut som innebär någon form av ingripande mot den misstänkta överträdelsen av konkurrensreglerna eller mot ett anmält företagsförvärv.

Vi genomför även en bevis- och ekonomföredragning när en utredning om en misstänkt konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet talar för att det kan bli aktuellt att delge den offentliga aktören ett utkast till stämningsansökan.

Vid bevis- och ekonomföredragningen deltar de tjänstemän som genomfört utredningen (projektgruppen), ansvarig chef och tjänstemän från chefsekonomenheten och rättsenheten som inte har deltagit i det faktiska utredningsarbetet.

Inför bevis- och ekonomföredragningen delas ett underlag till de som ska delta. Underlaget består normalt av projektgruppens förslag till beslut eller stämningsansökan med tillhörande bevisning och annat material av relevans för förslaget till beslut eller stämningsansökan.

Presentation av utredningen

Vid bevis- och ekonomföredragningen presenterar projektgruppen sin utredning, analys, förslag till beslut eller stämningsansökan och bevisningen. Projektgruppen redogör även tydligt för parternas invändningar samt andra eventuella svagheter i utredningen och bevisningen. I sin efterföljande återkoppling till projektgruppen redogör tjänstemännen från chefsekonomenheten och rättsenheten för hur de ser på utredningsmaterialet samt den analys och bevisning som projektgruppen presenterat.

Projektgruppen tar hand om och värderar de synpunkter som framförs i återkopplingen. Därefter är det dags för samråd med generaldirektören i frågan om det finns skäl att skicka ett utkast till beslut eller stämningsansökan till parterna. Vid samrådet redovisas återkopplingen från chefsekonomenheten och rättsenheten.

Europeiska kommissionen granskar

Om den misstänkta överträdelsen av konkurrensreglerna påverkar handeln mellan EU:s medlemsstater – den så kallade samhandeln – ska vi i vår utredning tillämpa EU:s konkurrensregler. EU:s konkurrensregler finns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

I ett sådant ärende ska vi skicka vårt utkast till beslut till EU­-kommissionen som granskar det. Kommissionen gör en kvalitetssäkring av vår rättsliga bedömning och projektgruppen tar hand om de synpunkter som kommissionen framför.

Genom förordning 1/2003 ska nationella konkurrensmyndigheter och domstolar tillämpa EU:s konkurrensregler i artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om det utredda förfarandet påverkar handeln mellan EU:s medlemsstater, den så kallade samhandeln.  

Förutom att få kommissionens synpunkter på vårt utkast till beslut har vi, i alla ärenden där vi ska tillämpa EU:s konkurrensregler, även möjlighet att under utredningens gång rådgöra med kommissionen och på så sätt kvalitetssäkra vår analys och bedömning.

Parterna får yttra sig över utkastet till beslut

Det innebär också en kvalitetssäkring att de företag eller offentliga aktörer som vi utreder får möjlighet att yttra sig över vårt utkast till beslut eller utkast till stämningsansökan.

Muntligt förfarande

I de flesta ärenden i konkurrenstillsynen erbjuder vi dessutom parterna att lägga fram sina synpunkter på vårt utkast till beslut eller stämningsansökan muntligt vid ett möte som vi kallar muntligt förfarande. Vid ett muntligt förfarande närvarar även generaldirektören och de som normalt deltar vid beslutsföredragning. Detta är ytterligare ett sätt för oss att säkerställa väl underbyggda ställningstaganden och hög kvalitet i våra beslut. Vi upprättar ett protokoll från det muntliga förfarandet.

Oberoende granskning av beslutsförslag

En eller två tjänstemän med mycket goda kunskaper i konkurrensekonomi och/eller konkurrensrätt samt gedigen erfarenhet av konkurrenstillsyn gör en oberoende granskning av analysen, förslaget till beslut inklusive sanktioner och stämningsansökningar inför det slutliga beslutet. Tjänstemännen som utför granskningen arbetar på en annan enhet på Konkurrensverket än där utredningen bedrivits och har inte tidigare deltagit i utredningen.

Syftet med granskningen är att ge generaldirektören stöd inför det slutliga beslutet, genom att tillföra ytterligare ett perspektiv som är oberoende från den tidigare utredningen och kvalitetssäkringen. Sina granskningsuppdrag rapporterar tjänstemännen direkt till generaldirektören.

Relaterad information