Innehåll på sidan

Tema

Digitala marknader

Här samlar vi information och kunskap inom området digitala marknader.

Den digitala utvecklingen påverkar medborgare och konsumenter på ett påtagligt sätt, och erbjuder en rad nya möjligheter i form av nya och billigare varor och tjänster från hela världen. För företagen ger digitaliseringen utrymme för omfattande effektivitetsvinster, innovativa affärsmodeller och nya snabbare sätt att nå ut på marknaden.

Samtidigt ger den tekniska utvecklingen upphov till marknadsbeteenden som kan begränsa konkurrensen. Många av de konkurrensproblem som Konkurrensverket utreder har att göra med marknadskrafter som uppkommer till följd av digitalisering. Det gäller bland annat situationer där digitala plattformar får en stark och svårutmanad ställning, men även de utmaningar som handel via plattformar innebär för distribution, marknadsföring och prissättning av varor och tjänster.

Rapport

Reglering på digitala plattformar ur ett svenskt perspektiv

Professor Björn Lundqvist har i en rapport belyst oskäliga affärsmetoder på digitala plattformsmarknader och dess framtida reglering under konkurrensrätten eller i anslutande legala system.

Podcasten Konkurrenten

Digitala plattformar

Har du funderat över hur plattformsföretag och digitala marknader fungerar? Varför frågan om data är så viktig? Och vilka konsekvenser de snabbt framväxande digitala plattformarna får för konkurrensen? I podcasten Konkurrenten har vi i flera avsnitt diskuterat digitala plattformar.

Sektorsundersökning

Digitala plattformsmarknader

I syfte att få en djupare inblick i konkurrens- och marknadsförhållandena på digitala plattformsmarknader i Sverige har vi genomfört en sektorsundersökning. Syftet med undersökningen är att belysa hur konkurrensen fungerar och identifiera eventuella behov av åtgärder för att främja konkurrensen. Vi konstaterar att digitaliseringen har fört med sig mycket gott men också skapat utmaningar. Det gäller inte minst på konkurrensområdet.

Regeringsuppdrag

Konkurrens och tillväxt inom e-handeln

Sju av tio svenska e-handlare avstår från att sälja sina produkter på stora digitala marknadsplatser. Majoriteten av de svenska e-handlarna når i stället sina kunder via sin egen webbplats. Det framgår av rapporten Konkurrens och tillväxt inom e-handeln som Konkurrensverket har tagit fram på uppdrag av regeringen.

Analys

Det nordiska perspektivet

I ett bidrag till den pågående diskussionen om konkurrenstillsyn i den digitala eran och framtidens regler för digitala plattformar, har de nordiska konkurrensmyndigheterna publicerat en gemensam analys med det nordiska perspektivet på frågor som rör konkurrens på digitala marknader.

Arbete inom EU – ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

En av Europeiska kommissionens prioriteringar under innevarande mandatperiod är att rusta Europa för den digitala tidsåldern. En grundpelare i det arbetet är en rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi. Inom ramen för EU:s strategi pågår det ett omfattande arbete med regelförändringar, branschstudier och forskning.

Ärenden hos Konkurrensverket

Rapporter