Innehåll på sidan

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Offentliga aktörer som är aktiva på marknaden kan störa konkurrensen. De verkar nämligen under andra förutsättningar än privata företag. I konkurrenslagen finns regler som ska jämna ut spelplanen mellan offentliga och privata aktörer och bidra till en fungerande konkurrens.

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet innebär att staten, kommuner och regioner kan förbjudas att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Det gäller även uthyrning. Kommuner och regioner kan också förbjudas att helt driva en viss säljverksamhet om den begränsar konkurrensen. En offentlig aktör som bryter mot ett förbud kan bli tvungen att betala vite till staten.

Konkurrensverket utreder om offentliga aktörer bryter mot reglerna och kan väcka talan i domstol. Det är Patent- och marknadsdomstolen som beslutar om förbud och eventuellt vite. Överklagade avgöranden prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Staten, kommuner och regioner

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet gäller för stat, kommun och region. Reglerna gäller också för juridiska personer som exempelvis ett bolag om staten, kommunen eller regionen har ett dominerande inflytande över den juridiska personen. Ett dominerande inflytande kan åstadkommas genom ägande men också på annat sätt, exempelvis genom finansieringsvillkor, styrelsetillsättning, lag och avtal.

Ekonomisk eller kommersiell natur

Begreppet offentlig säljverksamhet betyder att en offentlig verksamhet är av ekonomisk eller kommersiell natur. Den offentliga säljverksamheten behöver inte vara inriktad på ekonomisk vinst. Begreppet säljverksamhet har samma betydelse som företagsbegreppet som används i övrig konkurrenslagstiftning.

Konkurrensbegränsning

En konkurrensbegränsning innebär att staten, kommuner eller regioner snedvrider eller hämmar en effektiv konkurrens. Det räcker att ett förfarande är ägnat att snedvrida eller hämma en effektiv konkurrens för att det ska vara fråga om en konkurrensbegränsning i lagens mening. Med förfarande menas både aktiva handlingar och att låta bli att göra något. Underprissättning och vägran att ge tillträde till en viktig infrastruktur är förfaranden som typiskt sett kan snedvrida eller hämma en effektiv konkurrens. Om en offentlig aktör behandlar andra företag olika kan det också vara en konkurrensbegränsning.

Ytterligare exempel på vad en konkurrensbegränsning kan vara:

  • En kommun anlägger ett eget fibernät. Kommunen vägrar samtidigt privata företag tillgång till mark för att lägga ner fiber.
  • Flera kommuner har bildat ett kommunalförbund för räddningstjänst. Kommunalförbundet vägrar att ge ett privat företag tillgång till ett övningsfält för räddningstjänst.
  • En kommun erbjuder beställningstrafik genom sitt helägda aktiebolag. Beställningstrafiken är betydande och hämmar eller är ägnad att hämma förutsättningarna för en effektiv konkurrens.

Vi utreder effekter och relevant marknad

Konkurrensverket utreder om ett konkurrensbegränsande beteende skadar förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Utgångspunkten för vår bedömning är om konkurrenstrycket på den aktuella relevanta marknaden på sikt ökar eller minskar till följd av en offentlig aktörs beteende. Ett ökat konkurrenstryck leder till att samhällets resurser används mer effektivt. Ett minskat konkurrenstryck kan bero på att en offentlig aktör snedvrider eller hämmar förutsättningarna för en effektiv konkurrens.

Vad som leder till konkurrensbegränsande effekter beror bland annat på hur situationen ser ut på den aktuella marknaden. Exempelvis kan det vara utan påverkan på konkurrensen om en offentlig aktör upprätthåller service och annan infrastruktur på områden där det saknas kommersiellt utbud.

Vi bestämmer produktmarknad

Det är konkurrensen på den relevanta marknaden som vi bedömer. Vi bestämmer en produktmarknad för de varor eller tjänster som den offentliga aktören säljer eller hyr ut. De varor och tjänster som köpare anser har egenskaper som är jämförbara med den offentliga aktörens produkter med hänsyn till exempelvis användningsområden och pris, är på samma produktmarknad. Vi utreder också om det finns producenter av andra varor och tjänster som snabbt kan ändra eller anpassa sin produktion så att den blir jämförbar med den offentliga aktörens produkter.

Vi bestämmer geografisk marknad

Vi bestämmer även en geografisk marknad. På den fastställda geografiska marknaden finns och verkar de företag som säljer eller hyr ut sådana produkter som har identifierats på produktmarknaden. Vi undersöker om konkurrensvillkoren är tillräckligt lika för att det avgränsade geografiska området ska kunna skiljas ut från andra angränsande geografiska områden.

EU-kommissionens riktlinjer för definition av relevant marknad

Förfarande- eller verksamhetsförbud

Det är Patent- och marknadsdomstolen som beslutar om ett eventuellt förbud. Vid förfarandeförbud ska det offentliga ändamålet med ett konkurrensbegränsande beteende vägas mot konkurrensintresset. Ett beteende som i sig är konkurrensbegränsande kan vara försvarbart om det finns skäl för beteendet som är av verklig tyngd och av klart angelägen karaktär.

Vid verksamhetsförbud ska domstolen pröva om det finns lagstiftning som ger en kommun eller en region rätt att sälja eller hyra ut vissa varor eller tjänster. Om det finns lagstiftning som medger att kommuner eller regioner får driva en viss försäljnings- eller uthyrningsverksamhet kan verksamheten inte förbjudas. Ett förfarandeförbud kan dock fortfarande vara möjligt.

Vite

Vi kan i domstol yrka på att staten, kommuner och regioner ska betala ett vite om ett förbud överträds. Vite betalas till staten och kan bestämmas till ett mycket högt belopp.

Företag kan väcka talan om förbud

Om vi beslutar att inte väcka talan mot staten, kommuner eller regioner får de företag som själva berörs av förfarandet eller verksamheten väcka talan i domstol. Vårt beslut att inte väcka talan i ett visst fall går inte att överklaga.

Relaterad information