Innehåll på sidan

Samarbeten som begränsar konkurrensen

Företag får inte samarbeta om syftet med eller resultatet av samarbetet är att begränsa konkurrensen på marknaden. Att samarbeta om priser eller dela upp marknader eller kunder mellan sig kan vara en olaglig kartell. Även avtal mellan företag som inte är konkurrenter, så kallade vertikala avtal, kan vara förbjudna.

Konkurrenslagen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag som märkbart hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Reglerna förbjuder olika typer av samarbeten som exempelvis samordning av priser, utbyte av känslig information mellan konkurrenter eller alltför långtgående exklusivitetsavtal. Både horisontella och vertikala samarbeten kan vara konkurrensbegränsande.

Horisontella samarbeten

Horisontella samarbeten, eller horisontella avtal, är samarbeten mellan företag som konkurrerar med varandra. Det finns många olika typer av horisontella samarbeten. Vissa är tillåtna medan andra är förbjudna.

Horisontella samarbeten

Karteller

Karteller är ett exempel på olagliga horisontella samarbeten. En kartell innebär att konkurrerande företag samarbetar med avsikt att påverka konkurrensen på marknaden. Karteller kan röra samordning av priser eller rabatter, eller uppdelning av marknader, kunder eller produktion.

Karteller

Lämna kartellen och slipp böter

Om ditt företag är först med att anmäla en kartell eller något annat konkurrensbegränsande samarbete som företaget deltagit i till Konkurrensverket, kan ni få eftergift. Kontakta vår eftergiftsgrupp om du vill göra en självrättelse och slippa böter.

Lämna kartellen

Vertikala samarbeten

Vertikala samarbeten, eller vertikala avtal, är samarbeten mellan företag i olika produktions- eller distributionsled, till exempel samarbeten mellan tillverkare och återförsäljare. Sådana är vanliga och oftast helt lagliga. Om ett vertikalt avtal innehåller bestämmelser som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen, kan dessa dock vara förbjudna.

Exempel på otillåtna vertikala samarbeten är när en leverantör och en återförsäljare kommer överens om vilka konsumentpriser återförsäljaren ska ha, eller att återförsäljaren inte får sälja leverantörens produkter till vissa geografiska områden eller kundgrupper.

Vertikala samarbeten

Tillåtna samarbeten och undantag från förbudet

Det är alltid tillåtet för företag att samarbeta så länge varken syftet eller resultatet med samarbetet är att skada konkurrensen.

Vissa samarbeten som innehåller konkurrensbegränsningar kan också undantas från förbudet, om de totalt sett ger ett mervärde för kunderna. Samarbeten som leder till lägre kostnader, bättre produktkvalitet, bredare utbud, ökade investeringar eller fler innovationer kan vara bra både för företagen och konsumenterna. Det kan till exempel under vissa förutsättningar vara tillåtet för konkurrenter att teckna avtal om gemensam produktion eller samarbeta kring ett forsknings- och utvecklingsprojekt som resulterar i bättre produkter till lägre priser för konsumenten.

Relaterad information