Innehåll på sidan

Lämna kartellen

Om ditt företag är först med att berätta för Konkurrensverket om en kartell eller något annat konkurrensbegränsande samarbete som företaget deltagit i kan ni slippa den konkurrensskadeavgift som ni annars kan bli tvungna att betala, ni får eftergift. Kontakta vår eftergiftsgrupp om ni vill anmäla kartellen och slippa böter.

Gör en anmälan

Ni är välkomna att ringa eller skriva till vår eftergiftsgrupp om ni har frågor eller om ditt företag vill anmäla ett konkurrensbegränsande samarbete som ni deltagit i. En anmälan görs normalt skriftligen men kan också göras muntligen.

Telefon: 08-700 15 99
E-post:

Om eftergift

Att få eftergift innebär att företaget befrias från den konkurrensskadeavgift, böter, som vi kan besluta att ett företag som överträtt konkurrensreglerna ska betala. 

Eftergift kan beviljas det företag som är först med att anmäla en överträdelse som vi inte redan känner till. Om ni avslöjar ett konkurrensbegränsande samarbete som ni deltagit i för oss, så kan företaget alltså slippa att betala böter.

Om inget annat företag redan har anmält överträdelsen kan eftergift beviljas det företag som är först med att lämna information som leder till att det kan klarläggas att överträdelsen har förekommit. Det innebär att det företag som är först med att på eget initiativ lämna bevisning av avgörande betydelse till oss kan få eftergift. 

Nedsättning av konkurrensskadeavgiften

Om ditt företag inte uppfyller kraven för eftergift kan ni få konkurrensskadeavgiften reducerad om ni i väsentlig mån underlättar vår utredning av det konkurrensbegränsande samarbete företaget deltagit i, ni får alltså en nedsättning av konkurrensskadeavgiften. Ett bra samarbete kan minska böterna med upp till 50 procent.

För detta kan du få eftergift eller nedsättning

Ditt företag kan få eftergift vid alla överträdelser av det förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten som finns i konkurrenslagen och i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Företag anmäler olika typer av konkurrensbegränsande samarbeten till Konkurrensverket i syfte att få eftergift. Det kan röra sig om deltagande i en kartell, till exempel en anbudskartell. Men företag anmäler även andra slag av horisontella konkurrensbegränsande samarbeten, och vertikala konkurrensbegränsningar, såsom prisstyrning.

Ta del av Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift

Villkor för att få eftergift eller nedsättning

Det grundläggande kravet för att få eftergift är:

  • Att ditt företag är först med att anmäla en överträdelse som vi inte känner till, eller inte har tillräckligt starka misstankar för att kunna ingripa mot. Samt att ni är först med att självmant ge oss information som är tillräcklig för att vi ska kunna ingripa.

Eller:

  • Förutsatt att inget annat företag uppfyllt kravet ovan, att ditt företag är först med att på eget initiativ lämna information av sådant värde till oss att det kan klarläggas att överträdelsen förekommit.

Det grundläggande kravet för att få nedsättning är: 

  • Att ditt företag på eget initiativ lämnar uppgifter till oss som i väsentlig mån underlättar vår utredning av överträdelsen.

För att ditt företag ska få eftergift eller nedsättning måste ni också:

  • På eget initiativ lämna över all information och bevisning om överträdelsen som ni har eller får tillgång till.
  • Aktivt samarbeta med Konkurrensverket under vår utredning av överträdelsen.
  • Inte förstöra bevis eller på något annat sätt försvåra framtida eller pågående utredning av överträdelsen.
  • Ha upphört eller snarast upphöra med ert deltagande i överträdelsen när ni gör anmälan eller lämnar uppgifter. Rådgör med vår eftergiftsgrupp om hur ni bör gå tillväga för att avveckla ert deltagande. 

Ett företag som har tvingat ett annat företag att delta i en överträdelse kan inte få eftergift.

Slipp näringsförbud

Eftergiftsgruppen tar också hand om frågor om möjligheten för personer på ledande positioner i företaget att slippa drabbas av näringsförbud. Om ditt företag beviljas eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften så undanröjs automatiskt din personliga risk för näringsförbud på grund av ditt företags inblandning i en kartell. Du kan också slippa näringsförbud om du som individ själv anmäler kartellen till oss. 

Vår handläggning

När ni har anmält en överträdelse till oss utreder vi ärendet. Här kan du ta del av de olika stegen i vår handläggningsprocess. 

Relaterad information