Innehåll på sidan

Lämna kartellen

Om ditt företag är först med att anmäla en kartell eller något annat konkurrensbegränsande samarbete som företaget deltagit i till Konkurrensverket kan ni få eftergift. Kontakta vår eftergiftsgrupp om du vill göra en självrättelse och slippa böter.

Gör en anmälan

Ni är välkomna att ringa eller skriva till vår eftergiftsgrupp om ni har frågor eller om ditt företag vill göra en anmälan om eftergift. En anmälan görs normalt skriftligen men kan också göras muntligen om det finns skäl för det.

Telefon: 08-700 15 99
E-post: eftergift_kkv@kkv.se

Om eftergift

Att få eftergift innebär att en konkurrensskadeavgift, böter, för en överträdelse efterges. Om ni anmäler en överträdelse och gör en självrättelse slipper företaget betala böter. Eftergift ges till det företag som är först med att anmäla en överträdelse som vi inte redan känner till.

Om vi redan har uppgifter eller misstankar om överträdelsen, och inget annat företag redan anmält en överträdelse i syfte att få eftergift, kan eftergift ges. Det företag som är först med att lämna uppgifter som leder till att det kan klarläggas att överträdelsen har förekommit kan få eftergift.

Nedsättning av konkurrensskadeavgiften

Om ditt företag deltagit i ett konkurrensbegränsande samarbete men inte uppfyller kraven för eftergift kan ni få en nedsatt konkurrensskadeavgift.

Ditt företag får nedsättning om ni frivilligt samarbetar och i väsentlig mån underlättar vår utredning. Ett bra samarbete kan minska böterna med upp till 50 procent.

För detta kan du få eftergift eller nedsättning

Ditt företag kan få eftergift vid alla överträdelser av det förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten som finns i konkurrenslagen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Det vanligaste är att företag som deltagit i en kartell eller en anbudskartell gör eftergiftsanmälningar. Men anmälningar görs också för annat, till exempel av företag som varit involverade i andra särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar som prisstyrning eller förhindrande av parallellhandel inom EU.

Ta del av Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift

Villkor för att få eftergift

För att ditt företag ska få eftergift eller nedsättning måste ni:

  • Lämna över all information och bevisning om överträdelsen som ni har eller får tillgång till.
  • Aktivt samarbeta med Konkurrensverket under vår utredning av överträdelsen.
  • Inte förstöra bevis eller på något annat sätt försvåra framtida eller pågående utredning av överträdelsen.
  • Ha upphört eller snarast upphöra med ert deltagande i överträdelsen när ni gör anmälan eller lämnar uppgifter.

Slipp näringsförbud

Eftergiftsgruppen tar också hand om frågor om möjligheten att få eftergift från näringsförbud. Om ditt nuvarande eller tidigare företag har deltagit i en kartell kan du som individ anmäla detta och få en så kallad näringsförbudseftergift. Det innebär att din personliga risk för näringsförbud på grund av ditt företags inblandning i en kartell undanröjs.

Vår handläggning

När ni har gjort en anmälan om eftergift till oss utreder vi ärendet. Här kan du ta del av de olika stegen i vår handläggningsprocess. 

Relaterad information