Innehåll på sidan

Sanktioner

Om ett företag bryter mot något av förbuden i konkurrenslagen kan företaget, eller personer i företaget, drabbas av olika sorters sanktioner. Dessa sanktioner kan bland annat vara konkurrensskadeavgift, utredningsskadeavgift och skadestånd. Personer i företagets ledning kan få näringsförbud om de har deltagit i en kartell.

Konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket kan besluta att ett företag som bryter mot förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning ska betala en typ av böter som kallas för konkurrensskadeavgift. Avgiften kan som mest vara 10 procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.

Konkurrensskadeavgift

Näringsförbud

Personer i ett företags ledning, till exempel vd, vice vd eller en styrelseledamot i ett aktiebolag, kan få näringsförbud om de har deltagit i en kartell. Vi kan ansöka om att Patent- och marknadsdomstolen ska döma en person till näringsförbud.

Näringsförbud 

Åläggande med eller utan vite

Om ett företag bryter mot förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning kan vi ålägga företaget att upphöra med överträdelsen. Ett sådant beslut kan även innebära att företaget måste genomföra beteendemässiga eller strukturella åtgärder. Vi kan förena ett åläggande med vite.

Åläggande att upphöra med en överträdelse
Vite

Utredningsskadeavgift

Vi kan bestämma att ett företag ska betala en så kallad utredningsskadeavgift om företaget har försvårat vår utredning på något visst sätt. Det här gäller när vi utreder en misstänkt överträdelse av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning. Avgiften kan som mest vara 1 procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.

Utredningsskadeavgift

Beslut att en överträdelse har skett

Vi kan besluta att en överträdelse av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning har skett. Om vårt beslut inte ändras efter en eventuell överklagan ska det sedan ligga till grund för en eventuell efterföljande dom om skadestånd enligt konkurrensskadelagen.

Förfarandeförbud och verksamhetsförbud

Staten, kommuner och regioner som bryter mot reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet kan förbjudas att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen, ett så kallat förfarandeförbud. Kommuner och regioner kan också förbjudas att helt bedriva en viss säljverksamhet, det som kallas verksamhetsförbud. Ett förfarandeförbud omfattar alltså hur en försäljning sker, medan ett verksamhetsförbud omfattar vad som säljs. Konkurrensverket utreder om offentliga aktörer bryter mot reglerna och kan väcka talan i domstol. Det är Patent- och marknadsdomstolen som beslutar om förbud och eventuellt vite. Överklagade avgöranden prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Skadestånd   

De som drabbas av en överträdelse av konkurrensreglerna kan kräva skadestånd. Det kan vara andra företag, kunder eller enskilda konsumenter. Om en överträdelse drabbar konsumenter kan Konsumentombudsmannen (KO) i vissa fall föra en skadeståndstalan för konsumenternas räkning, en så kallad grupptalan.

Mer om grupptalan på Konsumentverkets webbplats

Ogiltiga avtalsvillkor

Avtalsvillkor som strider mot konkurrensreglerna är automatiskt ogiltiga.