Innehåll på sidan

Så prioriterar vi i konkurrenstillsynen

Vi har ett ansvar att använda Konkurrensverkets resurser så effektivt som möjligt. Därför behöver vi prioritera mellan olika ärenden i konkurrenstillsynen. Vi fokuserar på att utreda frågor som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat.

På den här sidan kan du ta del av hur vi prioriterar i konkurrenstillsynen. Vi har en prioriteringspolicy, som vi använder i den initiala prioriteringen när vi gör ett urval av vilka frågor som vi ska utreda närmare. Olika omständigheter viktas då emot varandra. Samtliga faktorer som vi väger in i prioriteringen behöver inte vara uppfyllda i varje enskilt fall.

Vi gör bedömningar löpande

Även om vi använder prioriteringspolicyn initialt så bedömer vi också löpande under utredningens gång om vi ska fortsätta att utreda ärendet eller inte. Det kan finnas flera anledningar till att Konkurrensverket i senare skeden avslutar utredningar utan åtgärd, men det är inte prioriteringspolicyn vi stöder oss på då. Tillgängliga resurser samt antalet och omfattningen av andra utredningar som pågår, inklusive prövningar av företagskoncentrationer, påverkar vårt behov av att prioritera.

Främja en effektiv konkurrens

Vi fokuserar på att utreda frågor som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat. Syftet är alltid att främja en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

Prioriteringspolicyn tjänar inte enbart till att sålla bland tips och klagomål som kommer in till Konkurrensverket. Policyn syftar också till att välja ut de mest allvarliga indikationerna bland de tecken vi själva ser på marknaden. Tips är viktiga, men vi har flera verktyg för att hitta överträdelser även utan tipsares hjälp. Vi använder oss bland annat av mediabevakning och hittar också misstänkta överträdelser i statistik från offentliga upphandlingar och andra öppna källor.

Möjligheten att ålägga en part att anmäla en företagskoncentration omfattas inte av policyn.

Faktorer som vi väger in i prioriteringen

I valet mellan olika ärenden som uppfyller någon av prioriteringsgrunderna nedan är skada för konkurrensen och konsumenterna den prioriteringsfaktor som väger tyngst. Ser vi tecken på allvarlig skada kommer vi alltid att prioritera frågan.

Vid prioriteringen i konkurrenstillsynen väger vi främst in följande faktorer:

  • Om problemet orsakar skada för konkurrensen och konsumenterna

  • Om det finns förutsättningar att effektivt utreda och ingripa mot problemet

  • Hänsyn till det allmänpreventiva syftet och behovet av vägledning

  • Om vi är den aktör som är bäst lämpad att agera

Ta del av prioriteringspolicyn

Ta del av vår prioriteringspolicy för tillsynsverksamheten. Policyn innehåller information om hur vi prioriterar i  konkurrenstillsynen och upphandlingstillsynen. 

Relaterad information