Innehåll på sidan

Ett ärendes gång – eftergift

Det företag som är först med att anmäla en kartell eller något annat konkurrensbegränsande samarbete som företaget deltagit i till oss kan få eftergift, slippa betala böter. Här kan du följa de olika stegen i vår handläggningsprocess när företag kontaktar oss i syfte att få eftergift.

Vår handläggning av eftergift

Eftergift kan beviljas det företag som är först med att anmäla en överträdelse som vi inte redan känner till. Om inget annat företag redan har anmält överträdelsen kan eftergift beviljas det företag som är först med att på eget initiativ lämna bevisning till oss som är av avgörande betydelse.

  • 1Ett företag kontaktar Konkurrensverket

  • 2Olika typer av anmälningar

  • 3Dialog med företaget

  • 4Besked

  • 5Utredning av den anmälda överträdelsen

  • 6Slutligt besked

  • 7Överklagande till domstol