Förslag om förändringar med anledning av utökad beslutanderätt

På regeringens uppdrag har Konkurrensverket undersökt om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden om konkurrens- och utredningsskadeavgift föranleder organisatoriska förändringar inom Konkurrensverket.

Konkurrensverket framhåller krav på samhällsekonomisk nytta vid stöd av biogasproduktion

I yttrandet över utredningen Mer biogas! För ett hållbart Sverige, kommenterar Konkurrensverket utredningens förslag till ökat stöd för svensk produktion av biogas och andra förnybara gaser. Konkurrensverket påpekar att statliga stöd riskerar att...

Konkurrensverket välkomnar reformeringen av flyttavgifter

Konkurrensverket välkomnar reformeringen av flyttavgifter och tillstyrker förslaget att reglera avgifterna vid återköp och överföring (flytt) av fond- och depåförsäkringar.

Uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera konkurrensen i de branscher inom byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet när det gäller: marknadskoncentration, prisbildning, vertikal...

Konkurrensverket ser positivt på Tillitsdelegationens utredning

Konkurrensverket tillstyrker Tillitsdelegationens förslag om tillgång till stöd till statliga myndigheter och en regeringsnära utvecklingsmiljö.