Forskningsrapport om allmänhetens syn på kartellbrott

Effektiviteten i arbetet mot konkurrensbegränsande samarbeten och karteller beror i hög grad på hur allmänheten ser på brott mot regelverken. Om regelöverträdelser är socialt stigmatiserade minskar människors benägenhet att begå dem, likaså om...

Välkommet med förstärkt skydd för visselblåsare

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Ökad trygghet för visselblåsare". Konkurrensverket ser positivt på betänkandets förslag till genomförande av det så kallade visselblåsardirektivet och välkomnar att skyddet för personer som rapporterar ...

Forskningsrapport om vikten av fungerande konkurrens i offentlig upphandling

Vikten av fungerande konkurrens i offentlig upphandling är uppenbar. Svensk offentlig upphandling motsvarar ungefär en sjättedel av BNP på årsbasis och det är uppenbart att även små kostnadssänkningar kan innebära väsentliga besparingar av skattemedel.

Lagrådsremiss med förslag om utökade befogenheter för Konkurrensverket

Press Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att Konkurrensverkets beslutanderätt ska utökas och även omfatta att som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift.

Nordiska samarbetsavtalet i kraft i samtliga nordiska länder

Island har ratificerat det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor. Därmed har avtalet trätt i kraft i samtliga nordiska länder.