Uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige.

Kötid bör inte tillåtas som urvalsgrund vid valet av skola

Konkurrensverket framhåller i ett remissyttrande att det är viktigt att alla vårdnadshavare ges samma möjligheter och förutsättningar vid val av skola. Därför bör kötid inte vara en urvalsgrund vid val till grundskolan.

Stärkta befogenheter för Konkurrensverket

Press Regeringen har i dag presenterat en proposition med förslag som stärker Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet. Förslagen innebär bland annat beslutanderätt i frågor om konkurrensskadeavgift, utökade befogenheter vid platsundersökningar oc...

Ny riskskatt kan ge bättre konkurrens

Konkurrensverket har inga invändningar mot förslaget att införa en riskskatt för vissa kreditinstitut.

Positivt med möjlighet till konkurrens även i framtidens järnvägsunderhåll

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Framtidens järnvägsunderhåll". Konkurrensverket har inga invändningar mot att viss del av järnvägsunderhållet återtas i egen regi. I yttrandet lämnar vi dock några synpunkter kring genomförandet av viss...