Danmark tillträder det nordiska samarbetsavtalet

I dag tillträder Danmark det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor.

Ny reglering av byggandet riskerar att snedvrida konkurrensen

Konkurrensverket avstyrker Boverkets förslag om att klimatdeklarationer ska regleras i lag. En reglering måste baseras på beräkningar av klimatpåverkan som tar hänsyn till en byggnads påverkan över hela livscykeln. Med det nuvarande förslaget riskerar...

Korruption begränsar konkurrensen

Press Det är inte ovanligt att Konkurrensverket ser tecken på misstänkt korruption i samband med tillsyn enligt konkurrens- och upphandlingsreglerna. Det framgår av en ny rapport med titeln ”Korruption som begränsar konkurrensen”.

Nordiskt samarbetsavtal träder i kraft i Sverige och Finland

I dag träder ett nytt nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor i kraft för Sverige och Finland.

Konkurrensverket vill utöka marknaden för dosdispenserade läkemedel

Konkurrensverket har yttrat sig över den nya apoteksmarknadsutredningens förslag till reglering av marknaden för maskinell fördelning av läkemedel, så kallad dosdispensering och har inga invändningar mot utredningens bedömningar och förslag vad gäller...